Архів категорії: Сторінки Історії №30

Сторінки Історії №30

Л. М. Волкотруб ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРІЮ РОЗВИТКУ КНИГОДРУКУВАННЯ

Висвітлюються етапи розвитку книгодрукування, обґрунтовується ідея про книгодрукування як основний спосіб розповсюдження знань. The article describes history of appearing and establishing of bookprinting as a major way of knowledge distributing. Ключові слова: Історія, книгодрукування, друкарні, книга. 30_1_Volkotryb

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , | Comments Off on Л. М. Волкотруб ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРІЮ РОЗВИТКУ КНИГОДРУКУВАННЯ

В. В. Кукса, Т. В. Коломієць ВПЛИВ КУЛЬТУРИ КОЗАЦТВА НА ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Автори розглядають культуру козацтва, яка мала великий вплив на формування самосвідомості українців і міцно увійшла складовою частиною в культуру сучасного українського народу. In the article the authors examine the culture of the Cossacks, that had great in fl uence on … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , | Comments Off on В. В. Кукса, Т. В. Коломієць ВПЛИВ КУЛЬТУРИ КОЗАЦТВА НА ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Ю. В. Хитровська ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ наприкінці XVIII – на початку XX ст.

Спираючись на наукову літературу, архівні документи та матеріали періодичної преси, автор досліджує й аналізує проблему організаційно-правового становища правобережної римо-католицької церкви наприкінці XVIII – на початку XX ст. Basing on the scienti fi c literature, archives documents and the matirials of … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , | Comments Off on Ю. В. Хитровська ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ наприкінці XVIII – на початку XX ст.

О. Федорченко НЕЛЕГАЛЬНІ ПРИБУТКИ ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНИХ СЛУЖБОВЦІВ наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Таврійської та Херсонської губерній)

Розглядається поширення у середовищі поштово-телеграфних службовців практики протизаконних дій з метою покращення матеріального становища. Висвітлюються причини походження нелегальних прибутків зв’язківців та наслідки цього для держави, населення. The distribution of practice illegal of actions is considered among the post-telegraph employees to … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , | Comments Off on О. Федорченко НЕЛЕГАЛЬНІ ПРИБУТКИ ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНИХ СЛУЖБОВЦІВ наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Таврійської та Херсонської губерній)

В. В. Янковий, Д. Стефанович ВІРТУОЗ ФОТОГРАФІЇ АБО ІМ’Я, ПОВЕРНЕНЕ ІЗ ЗАБУТТЯ

Висвітлюється життєвий і творчий шлях талановитого фотографа Миколи Олександровича Петрова. Lighting up the life and creative activity of the famous Kievan photographer M. Petrov Ключові слова: Фотографія, КПІ, фотохудожник, дагеротипія, кінематографія, виставка, монокль. 30_5_Jankovij_Stefanovich

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on В. В. Янковий, Д. Стефанович ВІРТУОЗ ФОТОГРАФІЇ АБО ІМ’Я, ПОВЕРНЕНЕ ІЗ ЗАБУТТЯ

І. М. Власюк РОЗВИТОК ПОМІЩИЦЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1900–1917 рр.)

Поаналізовано розвиток поміщицьких господарств Волинської губернії на початку ХХ ст., зокрема, їх урожайність, оренду землі, а також негативний вплив на них подій 1917 року. The article analyzes the development of economies of squires to the Volyn’ province at the beginning … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on І. М. Власюк РОЗВИТОК ПОМІЩИЦЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1900–1917 рр.)

Ю. А. Горбань ПОСТАТЬ БОГДАНА КІСТЯКІВСЬКОГО В УКРАЇНСЬКОМУ ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Узагальнюються погляди видатного мислителя на проблеми органічного поєднання соціалістичних і ліберальних ідей, національних інтересів іноетнічного населення і цілісності багатонаціональної правової держави. The vision of the greatest thinker on the problems of organic united social and liberal ideas, national interests unnational … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on Ю. А. Горбань ПОСТАТЬ БОГДАНА КІСТЯКІВСЬКОГО В УКРАЇНСЬКОМУ ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Т. Б. Бикова КРИМ У ПОДІЯХ 1917 РОКУ

Висвітлюється соціально-економічне і політичне життя Криму в період революційних подій 1917 року. Highlighted social and political life of Crimea in the revolutionary period of 1917. Ключові слова: Російська імперія, Крим, Тимчасовий уряд, кримсько-татарський національний рух, революція, громадянська війна. 30_8_Bikova

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Т. Б. Бикова КРИМ У ПОДІЯХ 1917 РОКУ

Ю. А. Горбань УКРАЇНСЬКІ АЛЬТЕРНАТИВИ ПОЛІТИЦІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ СОЮЗНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ (1918 – 20-ті роки ХХ ст.)

Систематизовані факти, які засвідчують наявність у певних колах українського державно-партійного апарату, економістів, господарників опозиційних виступів проти політики обмеження економічного суверенітету республіки. The facts were researched, that confirm the presense of opposers to the policy of restriction of the Republic economic … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , | Comments Off on Ю. А. Горбань УКРАЇНСЬКІ АЛЬТЕРНАТИВИ ПОЛІТИЦІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ СОЮЗНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ (1918 – 20-ті роки ХХ ст.)

Л. В. Гриневич ПРО ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНУ КАМПАНІЮ 1927/1928 р. В УКРАЇНІ (До впровадження надзвичайних заходів в аграрній сфері)

Аналізується специфіка хлібозаготівельної кампанії в Україні у першу половину 1927/1928 сільськогосподарського року. Висвітлюються невдалі спроби українських урядовців досягти скорочення хлібозаготівельного плану для республіки на підставі її обмежених хлібних ресурсів з причин недороду 1927 р. At the article had been analyzed … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , , , , | Comments Off on Л. В. Гриневич ПРО ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНУ КАМПАНІЮ 1927/1928 р. В УКРАЇНІ (До впровадження надзвичайних заходів в аграрній сфері)

С. М. Петренко ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПАРТІЙНО-РАДЯНСЬКОГО КЕРІВНИЦТВА В СИСТЕМІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ (1929-1933 рр.)

Розкриваються особливості кадрової політики в системі споживчої кооперації України в умовах тоталітарного режиму. Йдеться про підготовку кооператорів нової радянської формації. The article deals with the peculiarities of staff selection in the system of consumers’ cooperative society of Ukraine in the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , | Comments Off on С. М. Петренко ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПАРТІЙНО-РАДЯНСЬКОГО КЕРІВНИЦТВА В СИСТЕМІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ (1929-1933 рр.)

К. В. Назарова НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РР.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Розкривається історіографічний аспект проблеми, аналізуються здобутки сучасної української історичної науки та визначаються перспективні напрямки подальшого дослідження стану національних меншин України в умовах голодомору 1932-1933 рр. In the following article historiography aspect of problem and achievements of the modern Ukrainian historical … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , | Comments Off on К. В. Назарова НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РР.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Я. П. Цецик ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНО-РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ НА ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ ВОЛИНІ (друга половина 1935-1939 рр.)

Проаналізовано діяльність УСРП на Волині у 1935 – 1939 рр. Розкрито організаційну структуру партії та її впливи у цьому регіоні Західної України. The activity of analysis work USRP on Volyn’ in 1935 – 1939 years of. The structure of the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , | Comments Off on Я. П. Цецик ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНО-РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ НА ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ ВОЛИНІ (друга половина 1935-1939 рр.)

Н. І. Паламарчук ВЕТЕРАНИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ – ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ КПІ: ДОСВІД ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Уперше висвітлюється внесок викладачів кафедри філософії КПІ у перемогу над Німеччиною та їїсоюзниками, аналізується їх трудова діяльність – здобутки у науковій роботі та навчальному і виховному процесі зі студентською молоддю. On the base of the archive documents of NTUU “KPI” the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , | Comments Off on Н. І. Паламарчук ВЕТЕРАНИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ – ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ КПІ: ДОСВІД ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

С. О. Костилєва „ИЗВЕСТИЯ” КИЇВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ 1950-х рр.: СТРУКТУРА, АНАЛІЗ ЗМІСТУ

Представлено джерелознавчу характеристику наукових збірників Київського політехнічного інституту 1950-х рр. Висвітлюються соціально-економічні і політичні умови, на тлі яких видавалися збірники, аналізуються структура та змістовне наповнення випусків видання. Represented source’s characteristic of the Kyiv’s polytechnic institute scientific collections for the 1950-s. … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , | Comments Off on С. О. Костилєва „ИЗВЕСТИЯ” КИЇВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ 1950-х рр.: СТРУКТУРА, АНАЛІЗ ЗМІСТУ

І. І. Хомутовська ВНЕСОК ІСТОРИКА-АРХЕОЛОГА Б.М. МОЗОЛЕВСЬКОГО У РОЗВИТОК ДОСЛІДЖЕНЬ СКІФСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Представлено аналіз поглядів Б.М. Мозолевського на процес становлення та соціального устрою скіфського суспільства. Висвітлюються погляди наступників науковця на соціальну структуру скіфів. Article highlights the detailed analysis of the process of formation and social structure of the Scythian society. Stand out, … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , | Comments Off on І. І. Хомутовська ВНЕСОК ІСТОРИКА-АРХЕОЛОГА Б.М. МОЗОЛЕВСЬКОГО У РОЗВИТОК ДОСЛІДЖЕНЬ СКІФСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

В. Ф. Деревінський УГС ПІД РЕПРЕСИВНИМ ТИСКОМ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ

Розглянуто методи і засоби, застосовувані радянською владою для ліквідації УГС, проаналізовано результати цих дій та ставлення до них населення. It is considered what methods and facilities power tried to render harmless and liquidate UGS and discredit and break its leader, … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , | Comments Off on В. Ф. Деревінський УГС ПІД РЕПРЕСИВНИМ ТИСКОМ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ

О. С. Білявська ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА СВІТОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Розглянуто питання збереження національної ідентичнос ті українців у процесі розбудови незалежної української держави. Підкреслено актуальність цієї проблеми в умовах інтеграції України в європейський та світовий простір, зроблено спробу визначити шлях виховання у громадян, зокрема молоді, почуття національної свідомості та патріотизму. … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , , | Comments Off on О. С. Білявська ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА СВІТОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

А. О. Ліхолат НАУКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Досліджуються процеси розвитку науково-технологічної сфери України в умовах формування ринкових відносин, перетворення наукової системи із регіональної у національну. The processes of development of scientifically-technological sphere of Ukraine and transformation of the scientific system from regional in national in the conditions … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , , | Comments Off on А. О. Ліхолат НАУКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

П. А. Дігтяр ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ В НОВІТНІЙ ПЕРІОД У ХОДІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Досліджуються процеси розвитку громадянського суспільства України в новітній період, що мають відображатися в курсі „Історія України”. При цьому аналізуються погляди істориків, політологів і правознавців на природу громадянського суспільства, що пов’язані з відповідним розумінням соціальності, влади, публічності і людських прав. In … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , | Comments Off on П. А. Дігтяр ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ В НОВІТНІЙ ПЕРІОД У ХОДІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

О. Г. Андронович ТРАДИЦІЇ І НОВАЦІЇ У ГЕНДЕРНИХ ВІДНОСИНАХ СУЧАСНОГО ТУРЕЦЬОГО СУСПІЛЬСТВА

Досліджено становище жінки у турецькому суспільстві у політичному, економічному, соціальному та побутовому вимірах. The article is dedicated to research of position of the woman in the Turkish society in a wide spectrum of its manifestation: political, economical, social and household. … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №30 | Позначки: , , , | Comments Off on О. Г. Андронович ТРАДИЦІЇ І НОВАЦІЇ У ГЕНДЕРНИХ ВІДНОСИНАХ СУЧАСНОГО ТУРЕЦЬОГО СУСПІЛЬСТВА