П. П. Захарченко, В. О. Карпічков, М. І. Мірошниченко СТАНОВО-ПРЕДСТАВНИЦЬКА МОНАРХІЯ В мОСКОВСЬКОМУ ЦАРСТВІ: СОNТRA

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236148

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Проаналізовано формування, склад, функції земських соборів у Москов-
ському царстві, їхню відповідність до критеріїв установ, що належать до
інститутів станово-представницької монархії. Для всебічної оцінки цього
політико-правового явища залучено різноманітні джерела як історіогра-
фічного, так і матеріального походження. Результатом дослідження ста-
ло спростування поширеного як у радянській, так і в сучасній літературі
твердження про панування в Московському царстві XVI–XVII ст. самодер-
жавної форми правління з домінуванням ознак станового представництва.
У роботі проілюстровано погляди вчених, які здебільшого заперечують
станово-представницький характер самодержавної Московії. На підтвер-
дження їхньої позиції автори наданли інші докази, що в сукупності мають
на меті вирішити поставлене наукове завдання.

Ключові слова: станово-представницька монархія, земський собор, фор-
ма правління, політичний режим, Московське царство, суспільні верстви,
представництво.

Опубліковано у Сторінки Історії №52. Додати до закладок постійне посилання.