М. Ю. Тарасюк УКРАЇНСЬКА НАУКА ПРО ПОВСЯКДЕННЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ: ІСТОРІОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236147

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

У роботі перевіряється припущення, що у наш час історія повсякденності як науковий напрям відіграє вагому роль у студіях медієвістів. Саме
тому в статті з’ясовано рівень дослідження історії повсякденності се-
редніх віків в українській історіографії. Визначено, що інтерес до історії
щоденного життя різних прошарків суспільства виник ще у XIX ст., про-
те лише зі зміною наукової парадигми в незалежній Україні та початком
ефективного використання теоретичного доробку зарубіжної історіографії
розпочалась активна фаза досліджень повсякденності раннього, високого
та пізнього середньовіччя. Встановлено, що від специфіки збережених дже-
рел залежить можливий рівень вивчення тих чи інших аспектів буденності
різних прошарків суспільства. З’ясовано, що бракує ґрунтовної загальної
праці з історії повсякдення українців періоду середньовіччя. Напрацювання
з цієї тематики здебільшого представлені в окремих статтях істориків.

Ключові слова: історіографія, історія повсякденності, середньовіччя,
нова соціальна історія, Україна.

Опубліковано у Сторінки Історії №52. Додати до закладок постійне посилання.