В. І. Бортніков, А. В. Бортнікова ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ДВОРЯНСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБ. (кінець ХVІІІ — 30-ті роки ХІХ ст.)

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236149

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Проаналізовано еволюцію політики російського самодержавства за
часів імператорів Павла І, Олександра І та Миколи І щодо ролі польсько-
го дворянства, польських політико-правових норм і традицій у системі
адміністративно-територіального управління й дворянського самовря-
дування на теренах Волинської губ. Акцентовано увагу на організації
та порядку виборів у дворянські зібрання, включно й вибори предводи-
телів дворянства.

Ключові слова: Російська імперія, Волинська губ., дворянське само-
врядування, вибори, губернський/повітовий маршалок, предводитель дво-
рянства.

Опубліковано у Сторінки Історії №52. Додати до закладок постійне посилання.