В. З. Ухач УКРАЇНСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ ЯК НАПРЯМ НАУКОВИХ СТУДІЙ 1987–1997 РР.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220186

Тернопільський національний економічний університет

У статті аналізуєтся усталення проблематики українського визвольно-
го руху як напряму наукових студій у працях сучасних вітчизняних істори-
ків на тлі суспільно-політичних процесів другої половини 1980-х — середи-
ни 1990-х рр. Системно висвітлюються передумови вивчення, тематична
спрямованість та проблеми в дослідженні історії суб’єктів українського
визвольного руху кінця 1930-х — середини 1950-х рр. Простежуються етапи
поступового зростання інтересу до вивчення історії національно-визволь-
ної боротьби ОУН і УПА та потреби об’єктивної історичної та правової
оцінки їх діяльності. Узагальнюються публікації, в яких увага науковців кон-
центрувалася на висвітленні найбільш дискусійних питань історії україн-
ського визвольного руху: діяльності УПА, українсько-польських стосунків,
взаємин ОУН з Німеччиною, боротьби з карально-репресивними органами
радянського режиму.

Ключові слова: український визвольний рух, перебудова, незалежність,
ОУН, УПА, сучасна історіографія.

Опубліковано у Сторінки Історії №51. Додати до закладок постійне посилання.