Ю. О. Тимошенко, В. А. Пархоменко, А. О. Горькова СОКІЛЬСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У МІЖВОЄННІ РОКИ ХХ СТ. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄД- НАНЬ УКРАЇНИ)

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189548

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК

У статті для розширення джерельної бази дослідження історії україн-
ського сокільського руху запроваджуються в науковий обіг неопубліковані
раніше архівні матеріали. Робота ґрунтується на використанні історич-
ного аналізу архівних джерел; системного та порівняльного аналізу. Дослі-
дження листів учасників сокільських товариств дало змогу з’ясувати осо-
бливості повсякдення фізкультурників у Галичині, особливості сокільської
руханки в 1920–1930-ті рр. Підтверджено велику зацікавленість населен-
ня Галичини руховою активністю, яку всіляко обмежувала польська вла-
да. З’ясовано пасивну реакцію європейського сокільства на вказані утиски.
Висвітлено особливості повсякденного фізкультурного життя пересічних
людей, їх переживання і турботи.
Ключові слова: сокільство, руханка, Галичина, здвиг, український.

Опубліковано у Сторінки історії №49. Додати до закладок постійне посилання.