С. Ю. Боєва ФЕОДАЛІЗМ У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ: ГЕНЕЗИС, ХАРАКТЕРНІ РИСИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

DOI: 10.20535/2307-5244.46.2018.136721

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

В статті докладно висвітлено генезис, характерні риси і тенденції роз-
витку феодалізму в Західній Європі, політико-економічну сутність феодаль-
ного способу виробництва, типи феодального госпо дарства різних країн і
народів, економічні перева ги феодальної системи над рабовласницькою.
Виявлено причинно-наслідкові зв’язки між рівнем розвитку господар-
ства і соціально-політичною структурою суспільства. Детально проана-
лізовано динаміку розвитку країн Західної Європи в добу Середньовіччя,
спільні риси і особливості генезису феодалізму в цих країнах; роль держа-
ви у посиленні експлуатації селян, збільшенні різного роду податків,
втручання у селянсько-сеньоріальні відносини; роль міст як центрів реміс-
ничого і торгового життя, політичних центрів держав, носіїв економіч-
ного і технічного прогресу. Значне місце відведено аналізу характерних рис
християнської моралі, ціннісних орієнтацій, ролі церкви у середньовічно-
му суспільстві.
Такий підхід дозволяє краще зрозуміти процес зародження феодальних
відносин, утворення варварських королівств у Західній Європі, роль Франк-
ської держави в соціально-економічному розвитку Європи V–IX ст.; особ-
ливості періоду розквіту середньовіччя в За хідній Європі, виникнення цен-
тралізо ваних держав, в тому числі найбільших з них — Франції й Англії, при-
чини повільного розвитку феодальних відно син у Німеччині.
Наведено цікавий матеріал з повсякденного життя середньовічної Єв-
ропи, розкрито причини виникнення міст, об’єднання їх в союзи (північно-
німецький союз Ганза та ін.), які мали не лише економічне, але і соціально-
політичне і культурне значення для розвитку міст; високих тем пів урбані-
зації Західної Європи. Проаналізовано процес зростання продуктивних сил
і розвитку техніки в містах, що стало вихідним моментом зародження ка-
піталістичного устрою в надрах феодалізму.
Досліджено основні напрями розвитку провідної галузі міської економі-
ки — ремісництва, яка набула рис позаекономічної цехової організації. Роз-
крито прогресивну роль цехів упродовж XI —XIII ст. у розвитку міського
ремісництва і торгівлі та причини перетворення їх на гальмо техніко-еко-
номічного розвитку в XV —XVI ст.
Позитивно оцінюючи зусилля науковців з висвітлення зазначеної теми,
зауважимо, що залишилося ще чимало дискусійних питань, що потребують
глибшого опрацювання.

Ключові слова: феодальна рента, алод, марка, васал, бенефіцій, майорат,
баналітет, серваж, комутація, вілани, котери, копігольдери, фригольдери, джен-
трі, цех.

46_2_Boyeva

 

 

Опубліковано у Сторінки Історії №46 | Теґи: , , , , , , , , , , , , , , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.