Р. С. Клюйков, С. Ф. Клюйков ІДЕАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ІНДУКЦІЇ

Сучасна математика не може дійти згоди стосовно своїх основ, аксіом, виводів істинних знань та перспектив розвитку. І не зауважує, що ті самі питання ставилися до розгляду ще Платоном і вирішені вони його «Діалогами». Запропонована ієрархія узагальнень дає змогу зрозуміти винайдений Платоном алгоритм індукції, побудовані ним ідеальні числа, їх математику та використання всього цього для пошуку істини будь-яких міркувань. Індуктивно-дедуктивний метод Платона стає альтернативою аксіоматичному, спрощує навчання та використання математики, яка будується алгоритмом індукції без аксіом аж до Світового Розуму.
Ключові слова: математика, індукція, алгоритм, Платон

Contemporary Mathematics can not reach agreement on its principles, axioms and conclusions of true knowledge and perspectives of development. And it doesn’t notice that the same issues were considered by Plato, who found an an-swer in his «Dialogues». The proposed hierarchy of generalizations allows us to understand the algorithm of induction invented by Plato, ideal numbers built by him, their mathematics and the use of all this to find the truth of any thoughts. Inductive-deductive method of Plato becomes an alternative to the axiomatic method, simplifies the training and use of mathematics, constructed by the algorithm of induction without the axioms up to the Universal Mind.
Keywords: Mathematics, induction, algorithm, Plato.

35_21_Kluijkov

Опубліковано у Архів номерів, Сторінки Історії №35 | Теґи: , , , , , , , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.