Архів категорії: Архів номерів

В. З. Ухач УКРАЇНСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ ЯК НАПРЯМ НАУКОВИХ СТУДІЙ 1987–1997 РР.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220186 Тернопільський національний економічний університет У статті аналізуєтся усталення проблематики українського визвольно- го руху як напряму наукових студій у працях сучасних вітчизняних істори- ків на тлі суспільно-політичних процесів другої половини 1980-х — середи- ни 1990-х рр. Системно висвітлюються передумови … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on В. З. Ухач УКРАЇНСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ ЯК НАПРЯМ НАУКОВИХ СТУДІЙ 1987–1997 РР.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС

Т. П. Аністратенко РАДЯНСЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДОКТРИНИ ТРУМЕНА 1947 Р.

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220185 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Предметом дослідження є доктрина Гаррі Трумена 1947 р., її оцінка та інтерпретація серед істориків доби СРСР. Основною метою статті є визначення за їхніми роботами еволюції поглядів щодо характеристики доктрини. В статті проаналізовано … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on Т. П. Аністратенко РАДЯНСЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДОКТРИНИ ТРУМЕНА 1947 Р.

Д. В. Вєдєнєєв, С. П.Сегеда ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСПІРАТИВНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ПІДПІЛЛЯ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (1945 — СЕРЕДИНА 1950-Х РР.)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220184 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського В статті висвітлюються засади та організаційний механізм забезпечення конспіративності та захисту службової таємниці в мережі підпілля Організації Українських Націоналістів (ОУН) у ході збройного конфлікту … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on Д. В. Вєдєнєєв, С. П.Сегеда ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСПІРАТИВНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ПІДПІЛЛЯ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (1945 — СЕРЕДИНА 1950-Х РР.)

М. С. Вороніна, О. В. Лабур «ПІДВОДНЕ КАМІННЯ» БІЛЬШОВИЗАЦІЇ / РАДЯНІЗАЦІЇ ЖІНОЦТВА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО ПОВІТУ (ЗАПОРІЖЖЯ) У 1900–1920-Х РР.

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220183 Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського Статтю присвячено вивченню гендерної ситуації, що склалася у 1900- 1920-х рр. на Запоріжжі. Використання теорій гендеру та ментальності дало змогу виявити приховані й непередбачені … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on М. С. Вороніна, О. В. Лабур «ПІДВОДНЕ КАМІННЯ» БІЛЬШОВИЗАЦІЇ / РАДЯНІЗАЦІЇ ЖІНОЦТВА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО ПОВІТУ (ЗАПОРІЖЖЯ) У 1900–1920-Х РР.

І. А. Кравченко «ЯКИЙ МУЗЕЙ ПОТРІБЕН КИЄВУ?» (ДИСКУСІЇ НАВКОЛО КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ ПЕРШОГО ПУБЛІЧНОГО МУЗЕЮ М. КИЄВА)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220182 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Статтю присвячено дискусіям навколо концепції створення Київського Художньо-промислового і Наукового музею кінця ХІХ — початку ХХ ст. На основі аналізу опублікованих і неопублікованих джерел висвітлюються по- гляди представників київської громадськості на те, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on І. А. Кравченко «ЯКИЙ МУЗЕЙ ПОТРІБЕН КИЄВУ?» (ДИСКУСІЇ НАВКОЛО КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ ПЕРШОГО ПУБЛІЧНОГО МУЗЕЮ М. КИЄВА)

Н. М. Петренко ВЧИТЕЛІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ СУМЩИНИ 1920-Х — ПОЧАТКУ 1930-Х РР.: ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220181 Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка Автор статті на основі наукової літератури та документів Держав- ного архіву Сумської обл. створила просопографічний портрет учителя початкової освіти дорослих на Сумщині 1920-х — початку 1930-х рр. До- кументальною базою дослідження … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on Н. М. Петренко ВЧИТЕЛІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ СУМЩИНИ 1920-Х — ПОЧАТКУ 1930-Х РР.: ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ

І. М. Лебедєва, О. С. Комова НАСТРОЇ КОМАНДНОГО СКЛАДУ АРМІЇ УНР НА ТЛІ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ ВЕСНИ 1918 Р.

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220180 Київський національний лінгвістичний університет Статтю присвячено дослідженню політичних орієнтацій і вподобань командного складу армії Української Народної Республіки доби Централь- ної Ради напередодні гетьманського перевороту. Показано, що на настрої вищого офіцерського складу вплинула гостра міжпартійна боротьба, яку вели українські … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on І. М. Лебедєва, О. С. Комова НАСТРОЇ КОМАНДНОГО СКЛАДУ АРМІЇ УНР НА ТЛІ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ ВЕСНИ 1918 Р.

Ю. В. Телячий, В. Р. Адамський, Б. С. Крищук РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ СПРАВИ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» НА ПОДІЛЛІ (ПОЧАТОК ХХ СТ.)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220179 Державна служба якості освіти України Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія У статті аналізується культурно-просвітницька діяльність това- риств «Просвіта» на Поділлі на початку ХХ ст. Доведено, що товари- ства «Просвіти» мали суттєвий вплив на українізацію суспільного та освітнього життя краю, яка … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on Ю. В. Телячий, В. Р. Адамський, Б. С. Крищук РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ СПРАВИ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» НА ПОДІЛЛІ (ПОЧАТОК ХХ СТ.)

O. O. Ніколаєнко СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ МАТЕРИНСТВА Й ДИТИНСТВА НА ХАРКІВЩИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220178 Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди В статті розглядається роль громадських активістів та лікарів у по- доланні високої дитячої смертності — однієї з гострих суспільних проблем Російської імперії на початку ХХ ст. Показано діяльність філій «Спілки … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on O. O. Ніколаєнко СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ МАТЕРИНСТВА Й ДИТИНСТВА НА ХАРКІВЩИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

І. О. Шандра ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ АГРАРНОГО КАПІТАЛУ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ — ПОЧАТОК ХХ СТ.)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220177 Харківська державна академія культури Стрімкий розвиток економіки пореформеної Російської імперії викликав появу нового суспільного явища — представництва економічних інтересів у формі різнорідних об’єднань підприємців. Активністю відзначалися чис- ленні торгово-промислові організації, річний бюджет яких сягав мільйона рублів. Значно скромніший … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on І. О. Шандра ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ АГРАРНОГО КАПІТАЛУ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ — ПОЧАТОК ХХ СТ.)

В. В. Томазов ГРЕЦЬКИЙ РІД АВЕРІНО В ТАГАНРОЗІ (КІНЕЦЬ XVIII — ПОЧАТОК ХХ СТ.)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220176 Інститут історії України НАН України Автор на значній джерельній базі реконструює історію таганрозької гілки роду Аверіно, який походив з острова Хіос в Егейському морі та на- лежав до місцевої аристократії. Наприкінці ХVIII ст. Аверіно оселились у Таганрозі й … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on В. В. Томазов ГРЕЦЬКИЙ РІД АВЕРІНО В ТАГАНРОЗІ (КІНЕЦЬ XVIII — ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Н. Г. Стоколос, Р. М. Шеретюк БОТАНІЧНІ САДИ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО ОРДЕНУ ПІАРІВ ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ПРОСТОРУ ВОЛИНІ (ХVІІІ — ПЕРША ТРЕТИНА ХІХ СТ.)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220175 Національний університет «Острозька академія» Рівненський державний гуманітарний університет У статті досліджено обставини екзистенції шкільних ботанічних садів римо-католицького ордену піарів, що функціонували на Волині у ХVІІІ — пер- шій третині ХІХ ст. З’ясовано, що вони заклали підвалини до становлення … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on Н. Г. Стоколос, Р. М. Шеретюк БОТАНІЧНІ САДИ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО ОРДЕНУ ПІАРІВ ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ПРОСТОРУ ВОЛИНІ (ХVІІІ — ПЕРША ТРЕТИНА ХІХ СТ.)

Л. І. Виногродська, І. Д. Потєхіна, Ю. В. Долженко ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ Й АНТРОПОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДАВНЬОЇ ВІННИЦІ ЗА АРХЕОЛОГІЧНИМИ (ХІІІ–ХVІ ст.) Й АНТРОПОЛОГІЧНИМИ (КІНЕЦЬ XVIII–XIX ст.) МАТЕРІАЛАМИ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220174 Інститут археології Національної академії наук України Посилення інтересу вітчизняної науки до вивчення урбанізації україн- ських міст у литовсько-польський період, їхніх регіональних ознак та ролі замків у розвитку соціально-просторової структури міста спонукає ви- вчати матеріальну культуру історичних міст, зокрема … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on Л. І. Виногродська, І. Д. Потєхіна, Ю. В. Долженко ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ Й АНТРОПОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДАВНЬОЇ ВІННИЦІ ЗА АРХЕОЛОГІЧНИМИ (ХІІІ–ХVІ ст.) Й АНТРОПОЛОГІЧНИМИ (КІНЕЦЬ XVIII–XIX ст.) МАТЕРІАЛАМИ

В. О. Щербак РОЛЬ КОЗАЦТВА У СТАНОВЛЕННІ ЕТНІЧНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVI — СЕРЕДИНА XVII СТ.)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220173 Київський університет імені Бориса Грінченка У статті висвітлюється роль козацтва в поступі етнічної свідомості під час культурно-освітнього піднесення другої половини XVI — середини XVII ст. Зазначається, що зміни панівних стереотипів поведінки українців, їх світоглядних засад зумовлювалися поширенням ренесансно-гуманістичного … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Позначки: , , , , | Comments Off on В. О. Щербак РОЛЬ КОЗАЦТВА У СТАНОВЛЕННІ ЕТНІЧНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVI — СЕРЕДИНА XVII СТ.)

О. П. Машевський, О. О. Сухобокова СТАНОВЛЕННЯ МОДЕРНОЇ ІНДІЙСЬКОЇ ЕЛІТИ. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Ю. ФІЛЬ «ІНДУСЬКІ ВЕСТЕРНІЗОВАНІ ЕЛІТИ ПІВНІЧНОЇ ІНДІЇ (1858–1921). — К., 2018»

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210159 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on О. П. Машевський, О. О. Сухобокова СТАНОВЛЕННЯ МОДЕРНОЇ ІНДІЙСЬКОЇ ЕЛІТИ. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Ю. ФІЛЬ «ІНДУСЬКІ ВЕСТЕРНІЗОВАНІ ЕЛІТИ ПІВНІЧНОЇ ІНДІЇ (1858–1921). — К., 2018»

Н. В. Семергей УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.: КОНЦЕПЦІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210158 Українська медична стоматологічна академія У статті запропоновано та обґрунтовано науковий інструментарій історіографічного дослідження українського національно-культурного відродження другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст. Представлено концепцію дослідження, зміст якої становлять ключові наукові положення щодо розуміння історіографії порушеної теми. … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on Н. В. Семергей УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.: КОНЦЕПЦІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

В. В. Куриляк РЕАКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ АДВЕНТИСТІВ НА ЄВРОМАЙДАН

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210156 Національний університет «Острозька академія» Основна мета статті полягає у визначенні ставлення Церкви Адвентистів сьомого дня в Україні до Революції Гідності в 2013–2014 рр. Проаналізовано основні положення соціального вчення адвентистів з метою встановлення схожості та відмінності соціальних адвентистських принципів … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Позначки: | Comments Off on В. В. Куриляк РЕАКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ АДВЕНТИСТІВ НА ЄВРОМАЙДАН

В. А. Кахновіч, Г. І. Гончарук Голодомор 1930-х рр. у сучасній білоруської історіографії в контексті модернізації суспільства

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210155 Білоруський державний університет, м. Мінськ Одеський національний політехнічний університет У статті порушується питання Голодомору 1930-х рр. на території Білорусі в розгляді сучасної білоруської історичної науки й публіцистиці. Зроблено висновки щодо місця цієї проблематики в історіографії Білорусі загалом. Але … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Позначки: | Comments Off on В. А. Кахновіч, Г. І. Гончарук Голодомор 1930-х рр. у сучасній білоруської історіографії в контексті модернізації суспільства

В. В. Солошенко АУКЦІОННА ТОРГІВЛЯ ТВОРАМИ МИСТЕЦТВА З ОБТЯЖЛИВИМ МИНУЛИМ 1945–2020 РР.: НЕДОСЛІДЖЕНІ АСПЕКТИ

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210154 Державна установа «Інститут всесвітньої історіїНаціональної академії наук України» У статті концептуалізовано значення малодосліджених аспектів аукціонної торгівлі творами мистецтва з обтяжливим минулим, обґрунтовано роль у ній аукціонних будинків, колекціонерів і арт-дилерів. Висвітлено проблему повернення цінних художніх творів спадкоємцям або … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on В. В. Солошенко АУКЦІОННА ТОРГІВЛЯ ТВОРАМИ МИСТЕЦТВА З ОБТЯЖЛИВИМ МИНУЛИМ 1945–2020 РР.: НЕДОСЛІДЖЕНІ АСПЕКТИ

Т. Перга, Ю. Перга Національно-патріотична освіта Пласту в 1950-х — 1970-х рр.: на прикладі Австралії

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210153 ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського У статті досліджено засади та головні напрями національно-патріотичного виховання Пласт в Австралії. З’ясовано головні чинники його розроблення і впровадження, до яких віднесено загрозу асиміляції і денаціоналізації … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on Т. Перга, Ю. Перга Національно-патріотична освіта Пласту в 1950-х — 1970-х рр.: на прикладі Австралії

Л. І. Єпик, Е. В. Семешин БОРОТЬБА З БУРЖУАЗНИМ НАЦІОНАЛІЗМОМ І КОСМОПОЛІТИЗМОМ У ВНЗ УРСР В ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ (1945–1953 рр.)

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210146 Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Автори статті проаналізували причини й хід політичних кампаній другої половини 1940-х рр. як реакцію на початок холодної війни і військове протистояння ОУН радянській владі в Західній Україні, виявили їх особливості … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Позначки: | Comments Off on Л. І. Єпик, Е. В. Семешин БОРОТЬБА З БУРЖУАЗНИМ НАЦІОНАЛІЗМОМ І КОСМОПОЛІТИЗМОМ У ВНЗ УРСР В ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ (1945–1953 рр.)

А. Ю. Тронь-Радомська Діяльність українських освітніх товариств у Генеральній губернії (1940‒1944 рр.)

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210145 Київський національний університет імені Тараса Шевченка На основі архівних матеріалів висвітлено принципи функціонування українських освітніх товариств (УОТ), які стали альтернативними культурно-просвітницькими об’єднаннями в Генеральній губернії з ініціативи Українського центрального комітету (УЦК) після ліквідації товариств «Просвіта», «Рідна хата», «Рідна … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on А. Ю. Тронь-Радомська Діяльність українських освітніх товариств у Генеральній губернії (1940‒1944 рр.)

О. О. Салата, І. С. Тарнавський ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕАТРАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ В УМОВАХ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 1941–1943 рр.: уявлення та реалії (за матеріалами часопису «Українська дійсність»)

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210144 Київський університет імені Бориса Грінченка Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» У дослідженні висвітлено різне бачення діяльності театральних колективів на території окупованої України в еміграційній періодиці, зокрема часописі «Українська дійсність» та архівних документах та … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on О. О. Салата, І. С. Тарнавський ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕАТРАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ В УМОВАХ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 1941–1943 рр.: уявлення та реалії (за матеріалами часопису «Українська дійсність»)

Ш. Ш. Рамазанов, Ф. Л. Левітас ДИРЕКТИВА № 21 — ПЛАН «БАРБАРОССА»: СПРОБА ІСТОРИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210143 Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського Київський університет імені Бориса Грінченка У статті розглядаються питання військово-стратегічного планування нацистської Німеччини і підготовки її до агресивних дій в Європі. Автори з’ясовують особливу роль плану «Барбаросса» в глобальних … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on Ш. Ш. Рамазанов, Ф. Л. Левітас ДИРЕКТИВА № 21 — ПЛАН «БАРБАРОССА»: СПРОБА ІСТОРИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ

Л.А. Вовчук, І.В. Габро, О.П. Тригуб «ГОЛОВНИЙ СОВЄТОЛОГ» ТРЕТЬОГО РЕЙХУ: АНДОР ГЕНКЕ — КОНСУЛ НІМЕЧЧИНИ В УСРР

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210142 Чорноморський національний університет імені Петра Могили (Миколаїв) Протягом багатьох років одним з важливих напрямів дипломатичної діяльності представників консульських установ Німеччини в СРСР, зокрема в Україні, було висвітлення основних подій на місцях їх перебування. Взірцем такої діяльності є Андор … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Позначки: , , , , | Comments Off on Л.А. Вовчук, І.В. Габро, О.П. Тригуб «ГОЛОВНИЙ СОВЄТОЛОГ» ТРЕТЬОГО РЕЙХУ: АНДОР ГЕНКЕ — КОНСУЛ НІМЕЧЧИНИ В УСРР

О. І. Бонь МИТЦІ ЖОЗЕФІНА ДІНДО ТА БЕРНАРД КРАТКО В ЖОРНАХ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210128 Київський університет імені Бориса Грінченка У статті на основі біографічних документів Бернарда Кратка і Жозефіни Діндо показано наслідки соціокультурних трансформацій у середовищі митців Радянської України у 1920–1930 рр. Розглянуто життєвий шлях подружжя скульпторів, які народились у Варшаві, формувались як … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Позначки: , , , , | Comments Off on О. І. Бонь МИТЦІ ЖОЗЕФІНА ДІНДО ТА БЕРНАРД КРАТКО В ЖОРНАХ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ

Л. Р. Ігнатова, Г. М. Костроміна, А. А. Мельниченко КЛАСОВІ ЧИСТКИ СТУДЕНТСТВА У КИЇВСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ ІНСТИТУТІ НАПРИКІНЦІ 1920-Х РР.

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210127 Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» У статті розглянуто проблему класових чисток серед студентської молоді Київського політехнічного інституту наприкінці 1920-х рр. На базі архівних документів показано перевірки соціального походження студентів, щодо яких надсилалися запити від … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on Л. Р. Ігнатова, Г. М. Костроміна, А. А. Мельниченко КЛАСОВІ ЧИСТКИ СТУДЕНТСТВА У КИЇВСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ ІНСТИТУТІ НАПРИКІНЦІ 1920-Х РР.

Л. В. Рудницька ДІЯЛЬНІСТЬ «ТОРГОВО ПРОМИСЛОВОГО ДОМУ «VITRUM» У РОКИТНОМУ В 1920–1930 Х РР.

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210125 Київський університет ім. Б. Грінченка У статті висвітлюється історія Рокитнівського скляного заводу 1920–1930‑х рр., який належав «Торгово-промисловому дому «Vitrum» та був одним із найуспішніших підприємств скляної промисловості ІІ Речі Посполитої. Протягом міжвоєнного періоду Рокитнівський скляний завод був реконструйований, відбудований … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Л. В. Рудницька ДІЯЛЬНІСТЬ «ТОРГОВО ПРОМИСЛОВОГО ДОМУ «VITRUM» У РОКИТНОМУ В 1920–1930 Х РР.

Н. В. Залєток, О. І. Гуржій, Н. М. Буглай ВІНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ І СУФРАЖИСТСЬКИЙ РУХ

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210124 Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (м. Київ) Інститут історії України НАН України (м. Київ) Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського (м. Миколаїв) Нерідко у фаховій літературі та довідкових виданнях можна зустріти тезу, що В. Черчилль був запеклим противником жіночої емансипації. Однак … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on Н. В. Залєток, О. І. Гуржій, Н. М. Буглай ВІНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ І СУФРАЖИСТСЬКИЙ РУХ

Р. Р. Куцик ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПЕРІОДИКИ У КИЄВІ НАПЕРЕДОДНІ ТА ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210123 Київський університет імені Бориса Грінченка У статті на основі статистичного аналізу висвітлено особливості розвитку найпопулярніших газет суспільно-політичного та релігійного спрямування, які виходили в Києві під час Першої світової війни, зокрема: «Киевская мысль», «Последние новости», «Южная копейка», «Вечерняя газета», … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on Р. Р. Куцик ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПЕРІОДИКИ У КИЄВІ НАПЕРЕДОДНІ ТА ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ