Архів категорії: Сторінки Історії №51

С. О. Костилєва РЕФОРМУВАННЯ МЕДІЙНОЇ СФЕРИ: НА ШЛЯХУ ДО РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НОВІТНЬОЇ УКРАЇНИ (1991–2013)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220194 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського У статті висвітлено історичний період, який передував проведенню в сучасній Україні роздержавлення друкованих засобів масової інформації (1991–2013 рр.). Проаналізовано змістовне наповнення перших законодав- чих проектів, стосовних роздержавлення, що їх готували як державні, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on С. О. Костилєва РЕФОРМУВАННЯ МЕДІЙНОЇ СФЕРИ: НА ШЛЯХУ ДО РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НОВІТНЬОЇ УКРАЇНИ (1991–2013)

В. М. Щербатюк, Є. С. Дурнов, Ю. В. Сокур ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ: СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220193 Національна академія внутрішніх справ У статті на основі наукових праць сучасних вітчизняних учених висвіт- лено стан дослідження державно-правового розвитку Стародавнього Єгип- ту, з’ясовано джерельний комплекс дослідження, простежено основні на- прями вивчення означеної теми та їх змістове наповнення, визначено … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on В. М. Щербатюк, Є. С. Дурнов, Ю. В. Сокур ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ: СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ

Козак О. В. СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ ПІВДЕННИХ ТА ЗАХІДНИХ СЛОВ’ЯН (1991–2000-НІ РР.) В УКРАЇНСЬКІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220192 Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна У статті проаналізовано соціальні аспекти життя західно- й півден- нослов’янських спільнот на шляху формування ринкової економіки та ста- новлення демократії в дзеркалі навчальної літератури для вищих навчаль- них закладів України. Встановлено, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on Козак О. В. СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ ПІВДЕННИХ ТА ЗАХІДНИХ СЛОВ’ЯН (1991–2000-НІ РР.) В УКРАЇНСЬКІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

В. К. Борисенко СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЕТНІЧНИХ ГРУП В УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220191 Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України Україна, ставши на шлях демократичного розвитку та формування гро- мадянського суспільства, дотримується міжнародних норм із забезпечення вільного та повноцінного розвитку кожної особистості, незалежно від її расового, етнічного, релігійного … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on В. К. Борисенко СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЕТНІЧНИХ ГРУП В УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Л. П. Лановюк ЕВОЛЮЦІЯ ОБРАЗУ СЕЛА В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220190 Національний університет біоресурсів і природокористування України У статті розглядається трансформація образу українського села в лі- тературній творчості митців ХХ — початку ХХІ ст. Природно, що тема села була однією з поширених у творах українських письменників і поетів. Образ … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on Л. П. Лановюк ЕВОЛЮЦІЯ ОБРАЗУ СЕЛА В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

В. М. Докашенко, Г. П. Докашенко УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ ТА ІСТОРИЧНИЙ ҐРАНДНАРАТИВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220189 Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» Досліджується проблема сучасних глобалізаційних впливів на національ- ну історію. Для досягнення мети проаналізовано доцільність заміни або корекції історичного наративу М. С. Грушевського. Проаналізовано функ- ції історії та зроблено спробу … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on В. М. Докашенко, Г. П. Докашенко УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ ТА ІСТОРИЧНИЙ ҐРАНДНАРАТИВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Т. Ю. Гранчак КОНСТРУЮВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В БІБЛІОТЕКАХ НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ ДОНБАСУ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220188 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Статтю присвячено виявленню ключових смислових акцентів концеп- ту історичної пам’яті, яку конструюють бібліотеки тимчасово непідкон- трольних Україні територій Донбасу, котрі віддзеркалюють визначену на цих територіях на офіційному рівні політику пам’яті. Окреслено … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on Т. Ю. Гранчак КОНСТРУЮВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В БІБЛІОТЕКАХ НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ ДОНБАСУ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

С. А. Чукут, Н. М. Драгомирецька, М. І. Михайлуца СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ: МІЖГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220187 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Одеський національний морський університет Висвітлюються актуальні питання історії становлення сучасної вітчизняної наукової думки щодо електронного урядування в Україні. Закцентовано увагу … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on С. А. Чукут, Н. М. Драгомирецька, М. І. Михайлуца СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ: МІЖГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ

В. З. Ухач УКРАЇНСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ ЯК НАПРЯМ НАУКОВИХ СТУДІЙ 1987–1997 РР.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220186 Тернопільський національний економічний університет У статті аналізуєтся усталення проблематики українського визвольно- го руху як напряму наукових студій у працях сучасних вітчизняних істори- ків на тлі суспільно-політичних процесів другої половини 1980-х — середи- ни 1990-х рр. Системно висвітлюються передумови … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on В. З. Ухач УКРАЇНСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ ЯК НАПРЯМ НАУКОВИХ СТУДІЙ 1987–1997 РР.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС

Т. П. Аністратенко РАДЯНСЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДОКТРИНИ ТРУМЕНА 1947 Р.

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220185 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Предметом дослідження є доктрина Гаррі Трумена 1947 р., її оцінка та інтерпретація серед істориків доби СРСР. Основною метою статті є визначення за їхніми роботами еволюції поглядів щодо характеристики доктрини. В статті проаналізовано … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on Т. П. Аністратенко РАДЯНСЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДОКТРИНИ ТРУМЕНА 1947 Р.

Д. В. Вєдєнєєв, С. П.Сегеда ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСПІРАТИВНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ПІДПІЛЛЯ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (1945 — СЕРЕДИНА 1950-Х РР.)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220184 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського В статті висвітлюються засади та організаційний механізм забезпечення конспіративності та захисту службової таємниці в мережі підпілля Організації Українських Націоналістів (ОУН) у ході збройного конфлікту … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on Д. В. Вєдєнєєв, С. П.Сегеда ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСПІРАТИВНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ПІДПІЛЛЯ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (1945 — СЕРЕДИНА 1950-Х РР.)

М. С. Вороніна, О. В. Лабур «ПІДВОДНЕ КАМІННЯ» БІЛЬШОВИЗАЦІЇ / РАДЯНІЗАЦІЇ ЖІНОЦТВА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО ПОВІТУ (ЗАПОРІЖЖЯ) У 1900–1920-Х РР.

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220183 Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського Статтю присвячено вивченню гендерної ситуації, що склалася у 1900- 1920-х рр. на Запоріжжі. Використання теорій гендеру та ментальності дало змогу виявити приховані й непередбачені … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on М. С. Вороніна, О. В. Лабур «ПІДВОДНЕ КАМІННЯ» БІЛЬШОВИЗАЦІЇ / РАДЯНІЗАЦІЇ ЖІНОЦТВА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО ПОВІТУ (ЗАПОРІЖЖЯ) У 1900–1920-Х РР.

І. А. Кравченко «ЯКИЙ МУЗЕЙ ПОТРІБЕН КИЄВУ?» (ДИСКУСІЇ НАВКОЛО КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ ПЕРШОГО ПУБЛІЧНОГО МУЗЕЮ М. КИЄВА)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220182 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Статтю присвячено дискусіям навколо концепції створення Київського Художньо-промислового і Наукового музею кінця ХІХ — початку ХХ ст. На основі аналізу опублікованих і неопублікованих джерел висвітлюються по- гляди представників київської громадськості на те, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on І. А. Кравченко «ЯКИЙ МУЗЕЙ ПОТРІБЕН КИЄВУ?» (ДИСКУСІЇ НАВКОЛО КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ ПЕРШОГО ПУБЛІЧНОГО МУЗЕЮ М. КИЄВА)

Н. М. Петренко ВЧИТЕЛІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ СУМЩИНИ 1920-Х — ПОЧАТКУ 1930-Х РР.: ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220181 Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка Автор статті на основі наукової літератури та документів Держав- ного архіву Сумської обл. створила просопографічний портрет учителя початкової освіти дорослих на Сумщині 1920-х — початку 1930-х рр. До- кументальною базою дослідження … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on Н. М. Петренко ВЧИТЕЛІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ СУМЩИНИ 1920-Х — ПОЧАТКУ 1930-Х РР.: ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ

І. М. Лебедєва, О. С. Комова НАСТРОЇ КОМАНДНОГО СКЛАДУ АРМІЇ УНР НА ТЛІ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ ВЕСНИ 1918 Р.

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220180 Київський національний лінгвістичний університет Статтю присвячено дослідженню політичних орієнтацій і вподобань командного складу армії Української Народної Республіки доби Централь- ної Ради напередодні гетьманського перевороту. Показано, що на настрої вищого офіцерського складу вплинула гостра міжпартійна боротьба, яку вели українські … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on І. М. Лебедєва, О. С. Комова НАСТРОЇ КОМАНДНОГО СКЛАДУ АРМІЇ УНР НА ТЛІ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ ВЕСНИ 1918 Р.

Ю. В. Телячий, В. Р. Адамський, Б. С. Крищук РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ СПРАВИ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» НА ПОДІЛЛІ (ПОЧАТОК ХХ СТ.)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220179 Державна служба якості освіти України Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія У статті аналізується культурно-просвітницька діяльність това- риств «Просвіта» на Поділлі на початку ХХ ст. Доведено, що товари- ства «Просвіти» мали суттєвий вплив на українізацію суспільного та освітнього життя краю, яка … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on Ю. В. Телячий, В. Р. Адамський, Б. С. Крищук РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ СПРАВИ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» НА ПОДІЛЛІ (ПОЧАТОК ХХ СТ.)

O. O. Ніколаєнко СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ МАТЕРИНСТВА Й ДИТИНСТВА НА ХАРКІВЩИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220178 Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди В статті розглядається роль громадських активістів та лікарів у по- доланні високої дитячої смертності — однієї з гострих суспільних проблем Російської імперії на початку ХХ ст. Показано діяльність філій «Спілки … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on O. O. Ніколаєнко СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ МАТЕРИНСТВА Й ДИТИНСТВА НА ХАРКІВЩИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

І. О. Шандра ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ АГРАРНОГО КАПІТАЛУ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ — ПОЧАТОК ХХ СТ.)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220177 Харківська державна академія культури Стрімкий розвиток економіки пореформеної Російської імперії викликав появу нового суспільного явища — представництва економічних інтересів у формі різнорідних об’єднань підприємців. Активністю відзначалися чис- ленні торгово-промислові організації, річний бюджет яких сягав мільйона рублів. Значно скромніший … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on І. О. Шандра ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ АГРАРНОГО КАПІТАЛУ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ — ПОЧАТОК ХХ СТ.)

В. В. Томазов ГРЕЦЬКИЙ РІД АВЕРІНО В ТАГАНРОЗІ (КІНЕЦЬ XVIII — ПОЧАТОК ХХ СТ.)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220176 Інститут історії України НАН України Автор на значній джерельній базі реконструює історію таганрозької гілки роду Аверіно, який походив з острова Хіос в Егейському морі та на- лежав до місцевої аристократії. Наприкінці ХVIII ст. Аверіно оселились у Таганрозі й … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on В. В. Томазов ГРЕЦЬКИЙ РІД АВЕРІНО В ТАГАНРОЗІ (КІНЕЦЬ XVIII — ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Н. Г. Стоколос, Р. М. Шеретюк БОТАНІЧНІ САДИ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО ОРДЕНУ ПІАРІВ ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ПРОСТОРУ ВОЛИНІ (ХVІІІ — ПЕРША ТРЕТИНА ХІХ СТ.)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220175 Національний університет «Острозька академія» Рівненський державний гуманітарний університет У статті досліджено обставини екзистенції шкільних ботанічних садів римо-католицького ордену піарів, що функціонували на Волині у ХVІІІ — пер- шій третині ХІХ ст. З’ясовано, що вони заклали підвалини до становлення … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on Н. Г. Стоколос, Р. М. Шеретюк БОТАНІЧНІ САДИ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО ОРДЕНУ ПІАРІВ ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ПРОСТОРУ ВОЛИНІ (ХVІІІ — ПЕРША ТРЕТИНА ХІХ СТ.)

Л. І. Виногродська, І. Д. Потєхіна, Ю. В. Долженко ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ Й АНТРОПОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДАВНЬОЇ ВІННИЦІ ЗА АРХЕОЛОГІЧНИМИ (ХІІІ–ХVІ ст.) Й АНТРОПОЛОГІЧНИМИ (КІНЕЦЬ XVIII–XIX ст.) МАТЕРІАЛАМИ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220174 Інститут археології Національної академії наук України Посилення інтересу вітчизняної науки до вивчення урбанізації україн- ських міст у литовсько-польський період, їхніх регіональних ознак та ролі замків у розвитку соціально-просторової структури міста спонукає ви- вчати матеріальну культуру історичних міст, зокрема … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on Л. І. Виногродська, І. Д. Потєхіна, Ю. В. Долженко ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ Й АНТРОПОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДАВНЬОЇ ВІННИЦІ ЗА АРХЕОЛОГІЧНИМИ (ХІІІ–ХVІ ст.) Й АНТРОПОЛОГІЧНИМИ (КІНЕЦЬ XVIII–XIX ст.) МАТЕРІАЛАМИ

В. О. Щербак РОЛЬ КОЗАЦТВА У СТАНОВЛЕННІ ЕТНІЧНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVI — СЕРЕДИНА XVII СТ.)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220173 Київський університет імені Бориса Грінченка У статті висвітлюється роль козацтва в поступі етнічної свідомості під час культурно-освітнього піднесення другої половини XVI — середини XVII ст. Зазначається, що зміни панівних стереотипів поведінки українців, їх світоглядних засад зумовлювалися поширенням ренесансно-гуманістичного … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Позначки: , , , , | Comments Off on В. О. Щербак РОЛЬ КОЗАЦТВА У СТАНОВЛЕННІ ЕТНІЧНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVI — СЕРЕДИНА XVII СТ.)