Архів категорії: Сторінки історії №49

Т. В. Добко, О. Я. Дуднік ПОКАЖЧИКИ ЗМІСТУ УКРАЇНСЬКИХ КОМБАТАНТСЬКИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 1917–1921 РР.

РУБРИКА “ДЖЕРЕЛА ТА БІБЛІОГРАФІЯ” DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.1895 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського У статті проведено тематичний аналіз структури й описів публікацій у бібліографічних покажчиках змісту українських комбатантських періо- дичних видань другої половини XX ст. («Бюлетень Союзу Бувших Україн- ський … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Comments Off on Т. В. Добко, О. Я. Дуднік ПОКАЖЧИКИ ЗМІСТУ УКРАЇНСЬКИХ КОМБАТАНТСЬКИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 1917–1921 РР.

С. О. Костилєва РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ДРУКОВАНИХ ЗМІ УКРАЇНИ (2015–2019): ОСОБЛИВОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ, ЗНАЧЕННЯ РЕФОРМИ

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.1895 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського У статті проаналізовано передумови, перебіг та результати реформи в медіасфері — роздержавлення друкованих ЗМІ України. Обґрунтовано ви- сновок про успішність реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ. Найважливішими результатами реформи стали обмеження впливу … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Comments Off on С. О. Костилєва РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ДРУКОВАНИХ ЗМІ УКРАЇНИ (2015–2019): ОСОБЛИВОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ, ЗНАЧЕННЯ РЕФОРМИ

О. Є. Тверитникова, М. В. Гутник, С. А. Радогуз МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСФЕР ІННОВАЦІЙ ТЕХНІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ У ХХ СТ

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189564 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Досліджено інтеграцію наукових досягнень українських учених у галузі електротехніки та механіки в міжнародну наукову сферу, що сприяло кон- курентоспроможності інновацій і технологій української науки на світо- вому рівні. Розглянуто міжнародну діяльність професорсько-викладацького … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Comments Off on О. Є. Тверитникова, М. В. Гутник, С. А. Радогуз МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСФЕР ІННОВАЦІЙ ТЕХНІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ У ХХ СТ

М. Д. Георгієва Вплив євроінтеграційних процесів на аграрний сектор економіки Болгарії

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189574 Національний транспортний університет У статті досліджено розвиток аграрного сектору економіки Болгарії в євроінтеграційних та глобалізаційних умовах та окреслено шляхи рефор- мування сільського господарства Болгарії відповідно до європейських стан- дартів. Проаналізовано положення Європейської угоди, які віддзеркалюють умови розвитку болгарського … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Comments Off on М. Д. Георгієва Вплив євроінтеграційних процесів на аграрний сектор економіки Болгарії

О. М. Сагач, Л. І. Лавріненко ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ У ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВЩИНИ)

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189551 Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського Розглядаючи проблематику розвитку системи охорони здоров’я в Укра- їні ХХ ст. на прикладі Чернігівщини, автори в хронологічному порядку ана- лізують процеси, що відбувались у сфері охорони здоров’я в … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Comments Off on О. М. Сагач, Л. І. Лавріненко ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ У ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВЩИНИ)

Л. В. Гриневич ЧИ БУВ РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ ІМПЕРІЄЮ, А РАДЯНСЬКА УКРАЇНА — КОЛОНІЄЮ: КОНТУРИ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189577 Інститут історії України Національної академії наук України У статті висвітлюються сучасні наукові підходи до визначення Со- юзу РСР як імперії та статусу в ній України. Наголошено, що наукова дискусія в цих питаннях об’єктивно ускладнена відсутністю консенсусу серед науковців … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Comments Off on Л. В. Гриневич ЧИ БУВ РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ ІМПЕРІЄЮ, А РАДЯНСЬКА УКРАЇНА — КОЛОНІЄЮ: КОНТУРИ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ

Д. В. Нефьодов УКРАЇНСЬКЕ РОБІТНИЦТВО ПІСЛЯВОЄННОГО ПЕРІОДУ (1946–1965 РР.) В ІСТОРІОПИСАННІ ДІАСПОРИ

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189573 Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського У статті досліджується діаспорне історіописання українського післявоєнного робітництва (1946–1965 рр.). Автор установив, що українська ді- аспорна історична наука приділила значну увагу становищу робітництва УРСР названої доби. Вчені наголошували на тотальному безправ’ї … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Comments Off on Д. В. Нефьодов УКРАЇНСЬКЕ РОБІТНИЦТВО ПІСЛЯВОЄННОГО ПЕРІОДУ (1946–1965 РР.) В ІСТОРІОПИСАННІ ДІАСПОРИ

Ш. Ш. Рамазанов, Ф. Л. Левітас ДО ПИТАННЯ ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ДИСКУСІЙНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189560 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського Київський університет імені Бориса Грінченка В статті йдеться про політичні та військові механізми Другої світової війни, яка стала найбільш руйнівною катастрофою в історії людства. Домінує авторська думка, що в передвоєнні роки мала … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Comments Off on Ш. Ш. Рамазанов, Ф. Л. Левітас ДО ПИТАННЯ ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ДИСКУСІЙНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

Д. Кравець Радянська Україна очима західних мандрівників (1920-ті — 1930-ті рр.)

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189561 Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, Національний університет «Львівська Політехніка» Формування позитивного образу України в очах іноземців є одним із клю- чових завдань сучасної інформаційної політики нашої держави. Україна від- давна зацікавлювала іноземних мандрівників. Встановлення більшовицької … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Comments Off on Д. Кравець Радянська Україна очима західних мандрівників (1920-ті — 1930-ті рр.)

Я. П. Городняк ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ГОЛОДОМОР НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ «СВОБОДА» У 1932 Р. ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189536 Національний університет біоресурсів і природокористування України У статті проаналізовано публікації в газеті «Свобода» за 1932 р., у яких віддзеркалено події в Радянській Україні. Зіставлено видані за Сталіна за- кони, спрямовані на знищення украінського селянства, з повідомленнями про них … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Comments Off on Я. П. Городняк ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ГОЛОДОМОР НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ «СВОБОДА» У 1932 Р. ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

С. О. Білан ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТОВАРИСТВ СПІЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ЗЕМЛІ ЯК ІНСТРУМЕНТ БОРОТЬБИ РАДЯНСЬКОГО УРЯДУ З УКРАЇНСЬКИМ СЕЛЯНСТВОМ (1927–1939 РР.)

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189545 Національний університет біоресурсів і природокористування України У статті розкрито організаційно-правові основи функціонування сіль- ськогосподарських структур УСРР у 1927–1929 рр. у межах унітарної дер- жави та відтворено соціально-економічне становище сільських мешканців у контексті формування єдиного господарського простору, що призвело … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Comments Off on С. О. Білан ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТОВАРИСТВ СПІЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ЗЕМЛІ ЯК ІНСТРУМЕНТ БОРОТЬБИ РАДЯНСЬКОГО УРЯДУ З УКРАЇНСЬКИМ СЕЛЯНСТВОМ (1927–1939 РР.)

Ю. О. Тимошенко, В. А. Пархоменко, А. О. Горькова СОКІЛЬСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У МІЖВОЄННІ РОКИ ХХ СТ. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄД- НАНЬ УКРАЇНИ)

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189548 Національний університет фізичного виховання і спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК У статті для розширення джерельної бази дослідження історії україн- ського сокільського руху запроваджуються в науковий обіг неопубліковані раніше … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Comments Off on Ю. О. Тимошенко, В. А. Пархоменко, А. О. Горькова СОКІЛЬСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У МІЖВОЄННІ РОКИ ХХ СТ. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄД- НАНЬ УКРАЇНИ)

І. Соляр, О. Красівський, О. Муравський ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ЛІГИ НАЦІЙ У 1922–1924 РР.

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189557 Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національна академія державного управління при Президентові України Західноукраїнське товариство Ліги Націй (ЗУТЛН) — одна з провідних еміграційних організаційних структур західноукраїнських політичних дія- чів, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Comments Off on І. Соляр, О. Красівський, О. Муравський ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ЛІГИ НАЦІЙ У 1922–1924 РР.

І. І. Бегей, А. І. Харук, М. В. Романюк УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВЗАЄМИНИ У ПРАЦЯХ ЮЛІАНА БАЧИНСЬКОГО

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189570 Львівський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України У цій статті аналізуються погляди Ю. Бачинського на українсько-росій- ські національні взаємини на межі ХІХ–ХХ ст., у роки … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Comments Off on І. І. Бегей, А. І. Харук, М. В. Романюк УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВЗАЄМИНИ У ПРАЦЯХ ЮЛІАНА БАЧИНСЬКОГО

Л. Л. Левченко УКРАЇНСЬКА КАМПАНІЯ ГРЕЦЬКОЇ АРМІЇ 1919 Р.: ВПЛИВ НА ПОДАЛЬШУ ДОЛЮ УКРАЇНСЬКИХ ГРЕКІВ (НА ПРИКЛАДІ МИКОЛАЄВА Й МИКОЛАЇВЩИНИ)

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189549 Державний архів Миколаївської області, Чорноморський національний університет імені Петра Могили Зважаючи на актуальність дослідження проблем Української револю- ції (1917–1921 рр.) і 100-річчя Українського походу грецької армії (1919 р.), автор поставила за мету проаналізувати події, пов’язані з перебуванням грецького … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Comments Off on Л. Л. Левченко УКРАЇНСЬКА КАМПАНІЯ ГРЕЦЬКОЇ АРМІЇ 1919 Р.: ВПЛИВ НА ПОДАЛЬШУ ДОЛЮ УКРАЇНСЬКИХ ГРЕКІВ (НА ПРИКЛАДІ МИКОЛАЄВА Й МИКОЛАЇВЩИНИ)

О. В. Лабур «ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ?»: ГЕНДЕРНА СИТУАЦІЯ НА ХВИЛІ РЕВОЛЮЦІЙ

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189568 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського Статтю присвячено гендерній ситуації в Україні, що склалася після ре- волюції в лютому 1917 р. в Петрограді. На основі гендерного підходу при дослідженні періодичних видань 1917 р. та поняття «вікно можливостей», простежено, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Comments Off on О. В. Лабур «ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ?»: ГЕНДЕРНА СИТУАЦІЯ НА ХВИЛІ РЕВОЛЮЦІЙ

С. Х. Литвин, В .В. Добровольська ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 1920 — 1930-Х РР. ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СИМОНА ПЕТЛЮРИ

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189541 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв У статті досліджено періодичні видання української діаспори 1920– 1930-х рр., які висвітлювали національно-визвольну боротьбу українського народу доби Української революції 1917–1921 рр., життя і діяльність її чільних діячів та, зокрема, визначено роль … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Comments Off on С. Х. Литвин, В .В. Добровольська ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 1920 — 1930-Х РР. ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СИМОНА ПЕТЛЮРИ

І. М. Лебедєва ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ ЗА ДОБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189559 Київський національний лінгвістичний університет У статті розглядається, як керманичі Української Народної Республі- ки доби Центральної Ради шукали оптимальну модель побудови системи виконавчої влади на регіональному рівні й аналізуються відповідні докумен- ти. Розглянуто концептуальний підхід українських політиків до проблеми, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Comments Off on І. М. Лебедєва ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ ЗА ДОБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

В. П. Капелюшний, Р. М. Конта ЕТНОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І. ФРАНКА В НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ: ДОРАДЯНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189534 Київський національний університет імені Тараса Шевченка У статті розглядається висвітлення в дорадянській історіографії по- чатку ХХ ст. етнологічної діяльності І. Франка в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові. Ключові слова: етнографія, етнологія, історіографія, Товариство, НТШ.

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Позначки: , , , , , | Comments Off on В. П. Капелюшний, Р. М. Конта ЕТНОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І. ФРАНКА В НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ: ДОРАДЯНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ