Архів категорії: Сторінки Історії №29

Сторінки Історії №29

В. М. Малюга, Ю. І. Костенко ДО ПИТАННЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ СИМВОЛІКИ

Аналізуються проблеми виникнення та розвитку національної вій­ськової символіки в Україні, можливості її використання в сучасних Збройних силах України. In article questions of occurrence and development of national military symbolics in Ukraine and opportunities of its use in modern Armed forces … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , | Comments Off on В. М. Малюга, Ю. І. Костенко ДО ПИТАННЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ СИМВОЛІКИ

Н. Ф. Паламарчук, Л. Р. Ігнатова Литовсько-польський період в українській історії державотворення

Розглядається процес приєднання українських земель до Великого князівства Литовського, а у подальшому і до Речі Посполитої. Ана­ лізуються особливості державного устрою Великого князівства Литовського, статусу у ньому українських земель, а також зміни, які відбулися після приєднання їх до Польської держави. … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , , | Comments Off on Н. Ф. Паламарчук, Л. Р. Ігнатова Литовсько-польський період в українській історії державотворення

Н. І. Ольхіна КОСТОМАРОВ ЯК ІСТОРИК ХРИСТИЯНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Представлено історіографічний аналіз праць М. Костомарова, в яких окреслено місце і роль козацтва та Запорізької Січі в історії Ук­раїни. Визначається внесок вченого у дослідження наукової проблеми козацтва. The author of the article had made had made an attempt to analyze the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , | Comments Off on Н. І. Ольхіна КОСТОМАРОВ ЯК ІСТОРИК ХРИСТИЯНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Т. Б. Бикова ПОЛІТИЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ В КРИМУ (від середини ХVIII ст. до 1917 р.)

Розглядаються особливості входження кримських земель до складу Російської імперії, аналізуються демографічні, соціально-економічні та політичні процеси на приєднаній території. At the article considered particular features of incorporation of the Crimea lands to the Russian imperia, analyzed demographic, socialeconomic and political processes … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , , | Comments Off on Т. Б. Бикова ПОЛІТИЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ В КРИМУ (від середини ХVIII ст. до 1917 р.)

С. І. Печенюк ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: ЕПОХА ПАРОВОЗІВ (ПОЧАТОК ХІХ ст.)

Висвітлюється процес становлення і розвитку одного з видів транспорту, зокрема залізниць, які відіграли важливу роль під час промислового перевороту. Саме використання принципово нового виду рухомої сили – парового двигуна дало назву тяговим машинам – “паровози». In this article, becoming and development … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , | Comments Off on С. І. Печенюк ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: ЕПОХА ПАРОВОЗІВ (ПОЧАТОК ХІХ ст.)

Н. С. Івчик ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX ст.)

Визначаються особливості національної політики Російської імперії другої половини ХІХ ст. Аналізується сутність польського питання та дії влади, спрямовані на русифікацію Південно-Західного краю. The article determined the peculiarities of national policy of Russian Empire the second half of XIX century. The author … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , | Comments Off on Н. С. Івчик ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX ст.)

Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов ПЕРІОДИЧНА ПРЕСА ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА В ПЕРІОД РЕВОЛЮЦІЇ 1905-1907 рр.

Представлено огляд публікацій періодичних видань в Україні, які висвітлюють революційну боротьбу селян та намагання уряду Російської імперії вирішити аграрне питання. Міститься компа­ративний аналіз оцінок поточних подій у газетах різних політичних напрямків. In clause the publications in the periodic editions of … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , | Comments Off on Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов ПЕРІОДИЧНА ПРЕСА ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА В ПЕРІОД РЕВОЛЮЦІЇ 1905-1907 рр.

Н. В. Писаревська, Л. С. Баштова СТАНОВЛЕННЯ КОНСТРУКТОРА ТА АВІАТОРА І. СІКОРСЬКОГО В ЧАСИ НАВЧАННЯ В КПІ

Висвітлюються події, пов’язані з становленням конструктора І.І. Сікорського, його перші здобутки на ниві гелікоптеро та літа­кобудування. Розкриваються позитивні риси навчального процесу в КПІ, що сприяли становленню й розвитку у вузі технічної думки. In the article the lighted up years of … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , | Comments Off on Н. В. Писаревська, Л. С. Баштова СТАНОВЛЕННЯ КОНСТРУКТОРА ТА АВІАТОРА І. СІКОРСЬКОГО В ЧАСИ НАВЧАННЯ В КПІ

В. В. Янковий З ФУТБОЛЬНОГО ЛІТОПИСУ КИЇВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

Розглянуто обставини створення першої футбольної команди Київського Політехнічного інституту, її роль у спортивному житті Києва і всієї Російської імперії. Визначено роль окремих особистостей у формуванні спортивних засад нового соціокультурного феномену. The circumstances of creating the fist football team of Kiev … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on В. В. Янковий З ФУТБОЛЬНОГО ЛІТОПИСУ КИЇВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

В. В. Мараєва ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ ВІЙСЬКОВОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ 1917 – 1920 рр.

Аналізуються праці вітчизняних і зарубіжних науковців та представників української діаспори з історії військової авіації України 1917 – 1920 рр. In the article an author presents the analysis of historiography of Ukraine air force 1917 – 1920 years. Ключові слова: історіографія, … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , | Comments Off on В. В. Мараєва ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ ВІЙСЬКОВОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ 1917 – 1920 рр.

Ю. В. Хитровська УЧАСТЬ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ГРОМАД (БАПТИСТІВ, ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН, АДВЕНТИСТІВ ТА ШТУНДИСТІВ) ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

Спираючись на наукову літературу та архівні документи, автор досліджує й аналізує проблему участі правобережних протестантських громад у Першій світовій війні. Basing on the scientifi literature and archives documents, author tries to make the analysis of the participation of Protestant groups … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on Ю. В. Хитровська УЧАСТЬ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ГРОМАД (БАПТИСТІВ, ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН, АДВЕНТИСТІВ ТА ШТУНДИСТІВ) ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

Ю. О. Хмеленко ДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ В РЕВОЛЮЦІЙНО-НЕЛІНІЙНИХ МОМЕНТАХ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ЮРІЯ КАПКАНА)

У статті, базованій на твердженні про ключове значення особистості в революційно-нелінійних моментах історичного розвитку, розкривається роль українського військового діяча Юрія Капкана в українському революційному русі. Обґрунтовано висновок про здатність спорадично-випадкових суб’єктів історії суттєво впливати на формування та вибір потенційних варіантів … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , | Comments Off on Ю. О. Хмеленко ДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ В РЕВОЛЮЦІЙНО-НЕЛІНІЙНИХ МОМЕНТАХ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ЮРІЯ КАПКАНА)

О. О. Городецький СТВОРЕННЯ ДУШПАСТИРСЬКОЇ СЛУЖБИ В АРМІЇ ДИРЕКТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 1918 – 1921 рр.

Висвітлюються історичні аспекти створення душпастирської служби в Армії Української народної республіки. In the article the historical aspects of creation of soul priest service are exposed in Army of Ukrainian Folk Republic. Ключові слова: УНР, Директория, армія, душ пастирська служба. 29_13_Horodec_kyj

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , | Comments Off on О. О. Городецький СТВОРЕННЯ ДУШПАСТИРСЬКОЇ СЛУЖБИ В АРМІЇ ДИРЕКТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 1918 – 1921 рр.

Т. В. Оніпко РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ В 1923-1925 рр .

Аналізується досвід залучення споживчої кооперації України до вирішення продовольчих проблем у період подолання наслідків еко­номічної кризи 1923 р. Акцентовано увагу на ролі кооперативних за­ кладів громадського харчування у забезпеченні потреб населення. It is analyzed experience of attraction of Consumer Cooperatives of … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , | Comments Off on Т. В. Оніпко РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ В 1923-1925 рр .

Л. В. Гриневич ПРО ЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОГО ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНОГО АПАРАТУ В УСРР 1928 р.

Висвітлюється діяльність хлібозаготівельних організацій УСРР в умовах розгортання сталінської “революції згори”. Аналізуються економічні і політичні причини централізації державного хлібозаго­ тівельного апарату. In the article had been highlighted activities food storing organizations in the USRR under conditions “Stalin’s revolution from about”. Analyzed … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , , | Comments Off on Л. В. Гриневич ПРО ЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОГО ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНОГО АПАРАТУ В УСРР 1928 р.

Н. В. Бем РЕЗОНАНСНА ПОВЕДІНКА УКРАЇНСЬКИХ СЕЛЯН У РІК “ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМУ”

Розкриваються особливості політичних настроїв українського селянства в 1929 р. – у рік “великого перелому”. На підставі детального аналізу документів обґрунтовується висновок, що більшість селян не підтримувала державну політику на селі. Небажання миритися з примусовою колективізацією та вилученням хліба, вирощеного важкою працею, … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on Н. В. Бем РЕЗОНАНСНА ПОВЕДІНКА УКРАЇНСЬКИХ СЕЛЯН У РІК “ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМУ”

С. О. Костилєва НАУКОВІ ЗБІРНИКИ КИЇВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ 1930-х рр.: СТРУКТУРА, АНАЛІЗ ЗМІСТУ

Представлено джерелознавчу характеристику наукових збір­ників Київського індустріального інституту 1930­х рр. Висвіт­люються соціально­економічні і політичні умови, на тлі яких видава­лися збірники, аналізуються структура та змістовне наповнення ви­пусків видання. Обґрунтовано звуження, порівняно з 1920­ми роками, рівня інформаційної насиченості наукового видання. Represented source’s … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , , | Comments Off on С. О. Костилєва НАУКОВІ ЗБІРНИКИ КИЇВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ 1930-х рр.: СТРУКТУРА, АНАЛІЗ ЗМІСТУ

Т. М. Самсонюк РЕПРЕСІЇ ПРОТИ СІОНІСТІВ НА ВОЛИНІ (1939-1941 рр .)

Висвітлюється діяльність сіоністських організацій на території Рівненської і Волинської областей у 1939-1941 рр., аналізуються причини репресій проти них з боку радянської влади. The activities of Zionists organizations in the initial stage of “building” of the Soviet society on the attached … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , | Comments Off on Т. М. Самсонюк РЕПРЕСІЇ ПРОТИ СІОНІСТІВ НА ВОЛИНІ (1939-1941 рр .)

В. О. Стародубець, Г. В. Стародубець НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ НА ТЕРЕНАХ ПОВСТАНСЬКОГО ЗАПІЛЛЯ В 1943 РОЦІ: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОСТОСУНКІВ

Розглянуто проблему міжнаціональних відносин на тере­нах українського повстанського запілля в 1943­1944 роках. Виокрем­лено групи національних меншин, представники яких мешкали на цій території, та зроблено спробу визначити ставлення до них місцевих мешканців­українців та оунівського підпілля. In the article is analyzed the … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , | Comments Off on В. О. Стародубець, Г. В. Стародубець НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ НА ТЕРЕНАХ ПОВСТАНСЬКОГО ЗАПІЛЛЯ В 1943 РОЦІ: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОСТОСУНКІВ

Г. В. Лупаренко Внесок вітчизняних конструкторів в розвиток конструкції важкого танка

Розглядається внесок вітчизняних конструкторів в розвиток конструкції важкого танка в СРСР. Конкретизується обсяг робіт здійснених Котіним Ж.Я., Духовим М.Л., Горлицьким Л.І. по розробці чи вдосконаленню конструкцій важких танків та САУ. In this article the payment of native constructors in a development … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Г. В. Лупаренко Внесок вітчизняних конструкторів в розвиток конструкції важкого танка

С. Ковальська ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Висвітлюється процес організації, визначаються перспективи наукової роботи в Національному університеті біоресурсів і приро­докористування України. Highlighted the processes of organization and perspective of scientific activities in National university of bio resources and nature­use of Ukraine. Ключові слова: Національний університет біоресурсів і … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , | Comments Off on С. Ковальська ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

О. Дрозд КАФЕДРА, ОТВЕЧАЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ ВРЕМЕНИ

Висвітлюється історія створення і діяльності кафедри еконо­мічної кібернетики і маркетингового менеджменту Національного технічного університету України “Харківський політехнічний інститут”. Highlighted the history of creation and activities The Chair of Economic Cybernetics and Marketing’s Management of the National Technique University of Ukraine … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , | Comments Off on О. Дрозд КАФЕДРА, ОТВЕЧАЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ ВРЕМЕНИ

О. С. Білявська УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА: ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА

Розглядається взаємодія України з українською діаспорою, яка постійно проживає в різних країнах світу. Досліджується механізм залучення зарубіжних українців, їх громадських організацій до вирішення складних внутріполітичних і зовнішньополітичних проблем української держави. Article is devoted a problem of interaction of the Ukrainian … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on О. С. Білявська УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА: ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА

О. В. Короткова МІЖНАРОДНИЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

Представлені наукові визначення поняття “імідж держави”, проаналізовано актуальні проблеми формування іміджу сучасної України, зокрема її інформаційної присутності у світі. In the article are considerate the problems of “image of the state” in a world and described problems of Ukraine in … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , , | Comments Off on О. В. Короткова МІЖНАРОДНИЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

ХРОНІКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЖИТТЯ

О. С. Білявська НАУКОВІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ – ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ 29_25_Biljavska2

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , | Comments Off on ХРОНІКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЖИТТЯ