Архів автора: admin

І. І. Стамбол ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НОВІТНЬОЇ ПОЛЬСЬКОЇ БІОГРАФІСТИКИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВИДАННЯ «POLISH BIOGRAPHICAL STUDIES»)

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236170 Київський університет імені Бориса Грінченка Визначено основні тенденції розвитку біографічних досліджень у Поль- щі на початку ХХІ ст. За основу взято публікації наукового журналу «Polish Biographical Studies», що виходить у Щецині з 2015 р. при Центрі біогра- фічних … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №52 | Comments Off on І. І. Стамбол ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НОВІТНЬОЇ ПОЛЬСЬКОЇ БІОГРАФІСТИКИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВИДАННЯ «POLISH BIOGRAPHICAL STUDIES»)

С. В. Палієнко ДИСКУСІЯ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ АРХЕОЛОГА

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236169 Київський національний університет імені Тараса Шевченка У статті йдеться про те, як археологи на пострадянському просторі сприймають власну професійну ідентичність, порівнюються результати, які отримав автор унаслідок опитування співробітників центральних ар- хеологічних установ колишнього СРСР, з даними Ю. С. … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №52 | Comments Off on С. В. Палієнко ДИСКУСІЯ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ АРХЕОЛОГА

А. В. Грубінко РОЛЬ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ У СТАНОВЛЕННІ ЗОВНІШНЬОЇ І БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (1990–2019 РР.)

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236237 Західноукраїнський національний університет У статті представлено результати дослідження історичної ролі та особливостей участі Великої Британії у формуванні й реалізації Спільної зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу. Сформульовано висновок про те, що можливості СПБО ЄС приваблювали керівництво Великої Британії, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №52 | Comments Off on А. В. Грубінко РОЛЬ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ У СТАНОВЛЕННІ ЗОВНІШНЬОЇ І БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (1990–2019 РР.)

А. І. Кудряченко ПІВДЕННИЙ ТІРОЛЬ — ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ ДО АВТОНОМІЇ

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236236 Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України» У статті досліджено історичний шлях становлення та політико-пра- вові засади функціонування автономії Південного Тіролю, якої на тлі розв’я- зання міжнаціональних суперечностей, набув цей регіон Республіки Італія у післявоєнний період, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №52 | Comments Off on А. І. Кудряченко ПІВДЕННИЙ ТІРОЛЬ — ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ ДО АВТОНОМІЇ

М. Г. Казьмирчук ДОСЛІДЖЕННЯ МАЄТКОВОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ У РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236166 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Метою статті є вивчення радянського періоду дослідження маєтків на українських землях як культурно-історичного феномену, створення деталь- ної періодизації, визначення особливостей, притаманних кожному етапу. Методологія дослідження ґрунтується на загальнонаукових та спеціаль- них історичних … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №52 | Comments Off on М. Г. Казьмирчук ДОСЛІДЖЕННЯ МАЄТКОВОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ У РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД

О. Б. Комарніцький ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТУДЕНТІВ КИЇВСЬКИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ НАВЧАЛЬНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ І ГУРТОЖИТКАМИ (1930-ТІ РР.)

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236165 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка У статті автор, проаналізувавши наявну літературу і джерела, дово- дить, що в київських педагогічних навчальних закладах у 1930-х рр. відчувалася нестача навчальних площ і гуртожитків. Зазначається, що становищеполіпшилося лише у середині 1930-х … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №52 | Comments Off on О. Б. Комарніцький ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТУДЕНТІВ КИЇВСЬКИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ НАВЧАЛЬНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ І ГУРТОЖИТКАМИ (1930-ТІ РР.)

І. М. Шугальова, Р. Л. Молдавський СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ УМОВИ УТРИМАНЦІВ ДИТПРИТУЛКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В 1920-Х — НА ПОЧАТКУ 1930-Х РР.

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236164 Запорізький національний університет В статті проаналізовано причини появи численної категорії безпри- тульних дітей в 1920-х рр., охарактеризовано заходи держави щодо подолання дитячої безпритульності. З’ясовано, яких заходів уживали гро- мадські та державні установи для подолання даної ситуації. Визначено причини … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №52 | Comments Off on І. М. Шугальова, Р. Л. Молдавський СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ УМОВИ УТРИМАНЦІВ ДИТПРИТУЛКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В 1920-Х — НА ПОЧАТКУ 1930-Х РР.

О. В. Разиграєв, І. П. Рудянин, М. П. Куницький ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖПАРТІЙНОГО СЕКРЕТАРІАТУ БОРОТЬБИ ЗА АМНІСТІЮ ПОЛІТИЧНИХ В’ЯЗНІВ У МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ В 1926–1928 РР. (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНІ ТА СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ)

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236163 Волинський національний університет імені Лесі Українки У статті на основі маловідомих документів з архівосховищ України та Польщі висвітлюється діяльність Міжпартійного секретаріату боротьби за амністію політичних в’язнів у міжвоєнній Польщі (на прикладі Волині та Східної Галичини) в 1926–1928 рр. … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №52 | Comments Off on О. В. Разиграєв, І. П. Рудянин, М. П. Куницький ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖПАРТІЙНОГО СЕКРЕТАРІАТУ БОРОТЬБИ ЗА АМНІСТІЮ ПОЛІТИЧНИХ В’ЯЗНІВ У МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ В 1926–1928 РР. (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНІ ТА СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ)

А. І. Харук, І. Я. Соляр ЗАПОЗИЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ АВІАМОТОРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В 1910-Х — 1930-Х РР.

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236162 Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук України У статті досліджується розвиток авіамоторної промисловості Укра- їни в 1910-ті — 1930-ті рр. під кутом впровадження у виробництво нових моделей двигунів. … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №52 | Comments Off on А. І. Харук, І. Я. Соляр ЗАПОЗИЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ АВІАМОТОРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В 1910-Х — 1930-Х РР.

М. М. Рогожа, А. О. Карасевич УРОДЖЕНЦІ ЧЕРКАЩИНИ У ВИЗВОЛЬНІЙ БОРОТЬБІ 1917–1921 РР.: БІОГРАФІЧНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ АСПЕКТ

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236161 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини У статті розглянуто участь уродженців Черкащини у національно-ви- звольній боротьбі 1917–1921 рр. як частину цілісного явища будівництва не- залежної держави. За мету поставлено дослідити через біографії й участь у боях генералів … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №52 | Comments Off on М. М. Рогожа, А. О. Карасевич УРОДЖЕНЦІ ЧЕРКАЩИНИ У ВИЗВОЛЬНІЙ БОРОТЬБІ 1917–1921 РР.: БІОГРАФІЧНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ АСПЕКТ

І. М. Кoросташова ГЕНДЕРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО В УКРАЇНІ (1917–1919 Р.Р.) — ШЛЯХ ДО «ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА»: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236160 Університет митної справи та фінансів (Дніпро, Україна) Статтю присвячено емансипації жінок та впровадженню гендерного законодавства в Україні в 1917–1919 рр. Автор дослідила гендерну ситуа- цію, що передувала законодавчому закріпленню рівності жінок і чоловіків в Україні та провела історико-правовий … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №52 | Comments Off on І. М. Кoросташова ГЕНДЕРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО В УКРАЇНІ (1917–1919 Р.Р.) — ШЛЯХ ДО «ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА»: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

О. В. Степанова ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ГУБ. В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236159 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Статтю присвячено аналізові проблеми використання праці військово- полонених у цукровій промисловості Чернігівської губ. в період від початку Першої світової війни до Жовтневого перевороту. На основі архівних дже- рел проаналізовано стан промисловості та … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №52 | Comments Off on О. В. Степанова ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ГУБ. В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

О. В. Потєхін ПРО ПРИЧИНИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ПОЛЕМІЧНІ НОТАТКИ

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236158 Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Згідно з запропонованою в статті концепцією головною причиною Пер- шої світової війни були не реальні економічні, безпекові, соціальні чи будь-які інші проблеми, що їх буцімто прагнули розв’язати можновладці, або містичний … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №52 | Comments Off on О. В. Потєхін ПРО ПРИЧИНИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ПОЛЕМІЧНІ НОТАТКИ

А. І. Чуткий ГРЕКИ В КИЇВСЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ІНСТИТУТІ: ДОСЛІДЖЕННЯ БІОГРАФІЙ СТУДЕНТСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА СПРОБИ САМООРГАНІЗАЦІЇ

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236157 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Дослідження побудоване в рамках вивчення студентства Київського комерційного інституту, оскілки його архів становить цінне джерело вивчення українського суспільства початку XX ст. Це обумовлено особливим демократизмом цього вишу в політиці щодо викладацьких кадрів … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №52 | Comments Off on А. І. Чуткий ГРЕКИ В КИЇВСЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ІНСТИТУТІ: ДОСЛІДЖЕННЯ БІОГРАФІЙ СТУДЕНТСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА СПРОБИ САМООРГАНІЗАЦІЇ

О. А. Пивоваренко ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛТАВСЬКОГО ВЕГЕТАРІАНСЬКОГО ТОВАРИСТВА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236156 Національний університет харчових технологій У статті вперше висвітлено передумови й процес заснування Полтав- ського вегетаріанського товариства, етапи його функціонування і розви- ток протягом досліджуваного періоду. Визначено його кількісний склад та ідентифіковано основних діячів. З’ясовані основні напрямки діяльності та … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №52 | Comments Off on О. А. Пивоваренко ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛТАВСЬКОГО ВЕГЕТАРІАНСЬКОГО ТОВАРИСТВА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

І. С. Зуляк, А. Б. Кліш Суспільно-політичні орієнтації вищого римо-католицького духовенства в Галичині на початку ХХ ст.

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236155 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка У статті досліджено суспільно-політичні орієнтації вищого римо-ка- толицького духовенства в Галичині на початку ХХ ст. З’ясовано, що в ок- реслений час відбулися значні соціальні потрясіння: придушення робітничих демонстрацій у Львові, селянські … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №52 | Comments Off on І. С. Зуляк, А. Б. Кліш Суспільно-політичні орієнтації вищого римо-католицького духовенства в Галичині на початку ХХ ст.

О. М. Жам ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО ЗЕМСЬКОГО СКЛАДУ ЗЕМЛЕРОБСЬКИХ ЗНАРЯДЬ І МАШИН У 1892–1915 РР. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОСТАНОВ І ЗВІТІВ ПЕРЕЯСЛАВСЬКИХ ЗЕМСЬКИХ ЗБОРІВ)

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236154 Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» На основі матеріалів постанов і звітів Переяславських повітових земських зборів, Переяславської земської Управи та інших джерел проаналізовано іс- торію створення Переяславського земського складу землеробських знарядь і машин та його діяльність у 1892–1917 рр. Охарактеризовано … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №52 | Comments Off on О. М. Жам ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО ЗЕМСЬКОГО СКЛАДУ ЗЕМЛЕРОБСЬКИХ ЗНАРЯДЬ І МАШИН У 1892–1915 РР. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОСТАНОВ І ЗВІТІВ ПЕРЕЯСЛАВСЬКИХ ЗЕМСЬКИХ ЗБОРІВ)

Н. Й. Романюк, Р. Вісла Сільське підприємництво в Україні (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236152 Житомирський національний агроекологічний університет (Житомир, Україна) Ягеллонський університет у Кракові (Польща) У статті за матеріалами Правобережної України досліджено роль сіль- ського підприємництва як важливого чинника прискорення соціально-еко- номічної модернізації 1861–1914 рр. Методологія дослідження базується на принципах історизму, всебічно- … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №52 | Comments Off on Н. Й. Романюк, Р. Вісла Сільське підприємництво в Україні (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)

Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська УКРАЇНСЬКЕ КОБЗАРСТВО ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ФАКТОР НАЦІОНАЛЬНОГО СПРОТИВУ

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236151 Національний університет харчових технологій (Київ, Україна) Досліджено і проаналізовано інститут кобзарства на українських землях XVIII — першої половини ХХ ст. як духовно-культурний феномен, що став виявом національно-культурного відродження українського народу. Розкрито організаційно-адміністративні та творчо-мистецькі аспекти становлення, розвитку й … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №52 | Comments Off on Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська УКРАЇНСЬКЕ КОБЗАРСТВО ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ФАКТОР НАЦІОНАЛЬНОГО СПРОТИВУ

В. І. Бортніков, А. В. Бортнікова ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ДВОРЯНСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБ. (кінець ХVІІІ — 30-ті роки ХІХ ст.)

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236149 Волинський національний університет імені Лесі Українки Проаналізовано еволюцію політики російського самодержавства за часів імператорів Павла І, Олександра І та Миколи І щодо ролі польсько- го дворянства, польських політико-правових норм і традицій у системі адміністративно-територіального управління й дворянського самовря- … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №52 | Comments Off on В. І. Бортніков, А. В. Бортнікова ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ДВОРЯНСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБ. (кінець ХVІІІ — 30-ті роки ХІХ ст.)

П. П. Захарченко, В. О. Карпічков, М. І. Мірошниченко СТАНОВО-ПРЕДСТАВНИЦЬКА МОНАРХІЯ В мОСКОВСЬКОМУ ЦАРСТВІ: СОNТRA

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236148 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Проаналізовано формування, склад, функції земських соборів у Москов- ському царстві, їхню відповідність до критеріїв установ, що належать до інститутів станово-представницької монархії. Для всебічної оцінки цього політико-правового явища залучено різноманітні джерела як історіогра- … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №52 | Comments Off on П. П. Захарченко, В. О. Карпічков, М. І. Мірошниченко СТАНОВО-ПРЕДСТАВНИЦЬКА МОНАРХІЯ В мОСКОВСЬКОМУ ЦАРСТВІ: СОNТRA

М. Ю. Тарасюк УКРАЇНСЬКА НАУКА ПРО ПОВСЯКДЕННЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ: ІСТОРІОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ

DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236147 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» У роботі перевіряється припущення, що у наш час історія повсякденності як науковий напрям відіграє вагому роль у студіях медієвістів. Саме тому в статті з’ясовано рівень дослідження історії повсякденності … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №52 | Comments Off on М. Ю. Тарасюк УКРАЇНСЬКА НАУКА ПРО ПОВСЯКДЕННЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ: ІСТОРІОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ

Сторінки Історії №51 Основна інформація

Зміст та перелік авторів

Опубліковано в категорії: Uncategorized | Comments Off on Сторінки Історії №51 Основна інформація

С. О. Костилєва РЕФОРМУВАННЯ МЕДІЙНОЇ СФЕРИ: НА ШЛЯХУ ДО РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НОВІТНЬОЇ УКРАЇНИ (1991–2013)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220194 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського У статті висвітлено історичний період, який передував проведенню в сучасній Україні роздержавлення друкованих засобів масової інформації (1991–2013 рр.). Проаналізовано змістовне наповнення перших законодав- чих проектів, стосовних роздержавлення, що їх готували як державні, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on С. О. Костилєва РЕФОРМУВАННЯ МЕДІЙНОЇ СФЕРИ: НА ШЛЯХУ ДО РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НОВІТНЬОЇ УКРАЇНИ (1991–2013)

В. М. Щербатюк, Є. С. Дурнов, Ю. В. Сокур ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ: СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220193 Національна академія внутрішніх справ У статті на основі наукових праць сучасних вітчизняних учених висвіт- лено стан дослідження державно-правового розвитку Стародавнього Єгип- ту, з’ясовано джерельний комплекс дослідження, простежено основні на- прями вивчення означеної теми та їх змістове наповнення, визначено … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on В. М. Щербатюк, Є. С. Дурнов, Ю. В. Сокур ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ: СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ

Козак О. В. СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ ПІВДЕННИХ ТА ЗАХІДНИХ СЛОВ’ЯН (1991–2000-НІ РР.) В УКРАЇНСЬКІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220192 Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна У статті проаналізовано соціальні аспекти життя західно- й півден- нослов’янських спільнот на шляху формування ринкової економіки та ста- новлення демократії в дзеркалі навчальної літератури для вищих навчаль- них закладів України. Встановлено, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on Козак О. В. СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ ПІВДЕННИХ ТА ЗАХІДНИХ СЛОВ’ЯН (1991–2000-НІ РР.) В УКРАЇНСЬКІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

В. К. Борисенко СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЕТНІЧНИХ ГРУП В УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220191 Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України Україна, ставши на шлях демократичного розвитку та формування гро- мадянського суспільства, дотримується міжнародних норм із забезпечення вільного та повноцінного розвитку кожної особистості, незалежно від її расового, етнічного, релігійного … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on В. К. Борисенко СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЕТНІЧНИХ ГРУП В УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Л. П. Лановюк ЕВОЛЮЦІЯ ОБРАЗУ СЕЛА В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220190 Національний університет біоресурсів і природокористування України У статті розглядається трансформація образу українського села в лі- тературній творчості митців ХХ — початку ХХІ ст. Природно, що тема села була однією з поширених у творах українських письменників і поетів. Образ … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on Л. П. Лановюк ЕВОЛЮЦІЯ ОБРАЗУ СЕЛА В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

В. М. Докашенко, Г. П. Докашенко УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ ТА ІСТОРИЧНИЙ ҐРАНДНАРАТИВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220189 Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» Досліджується проблема сучасних глобалізаційних впливів на національ- ну історію. Для досягнення мети проаналізовано доцільність заміни або корекції історичного наративу М. С. Грушевського. Проаналізовано функ- ції історії та зроблено спробу … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on В. М. Докашенко, Г. П. Докашенко УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ ТА ІСТОРИЧНИЙ ҐРАНДНАРАТИВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Т. Ю. Гранчак КОНСТРУЮВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В БІБЛІОТЕКАХ НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ ДОНБАСУ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220188 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Статтю присвячено виявленню ключових смислових акцентів концеп- ту історичної пам’яті, яку конструюють бібліотеки тимчасово непідкон- трольних Україні територій Донбасу, котрі віддзеркалюють визначену на цих територіях на офіційному рівні політику пам’яті. Окреслено … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on Т. Ю. Гранчак КОНСТРУЮВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В БІБЛІОТЕКАХ НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ ДОНБАСУ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ