Архів автора: admin

А. Г. Бульвінський Позиція Таджикистану щодо ключових зовнішньополітичних партнерів у доктринальних документах 1993–2020 рр.

DОІ: 10.20535/2307-5244.54.2022.264600 Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України» У статті аналізується специфіка історичної еволюції позиції Республі- ки Таджикистан у зовнішній політиці в 1990-х — 2010-х рр. у доктриналь- них документах. Ми виходимо з того, що, на відміну … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №54 | Comments Off on А. Г. Бульвінський Позиція Таджикистану щодо ключових зовнішньополітичних партнерів у доктринальних документах 1993–2020 рр.

О. Є. Музичко, О. О. Синявська, В. М. Хмарський Статус honoris causa в історії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (ХІХ–ХХІ ст.)

DOI: 10.20535/2307-5244.54.2022.264599 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Статтю присвячено історії особливого університетського статусу honoris causa — почесного члена (доктора, професора) — в Одеському наці- ональному університеті імені І. І. Мечникова. Виявлено, що статус honoris causa в 1865–2020 рр. … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №54 | Comments Off on О. Є. Музичко, О. О. Синявська, В. М. Хмарський Статус honoris causa в історії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (ХІХ–ХХІ ст.)

К. В. Акименко Комеморативні практики націоналістичних організацій української діаспори (1950-ті — початок 1990-х рр.)

DОІ: 10.20535/2307-5244.54.2022.264597 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Статтю присвячено комеморативним практикам націоналістичних організацій української діаспори як елементам культурної політики й засо- бам формування історичної пам’яті. На основі архівних матеріалів і завдя- ки широкому залученню пресових … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №54 | Comments Off on К. В. Акименко Комеморативні практики націоналістичних організацій української діаспори (1950-ті — початок 1990-х рр.)

Т. В. Добко, О. Я. Дуднік Бібліографічні покажчики як об’єкти цензури в Україні: 1970–1980-ті рр.

DОІ: 10.20535/2307-5244.54.2022.264596 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Автори статті вперше комплексно дослідили бібліографічні покажчики як об’єкти цензури в Україні у 1970–1980-х рр. Проаналізовано покажчики, опубліковані в Україні, які вилучили й заборонили органи цензури й переда- ли до спецфондів; … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №54 | Comments Off on Т. В. Добко, О. Я. Дуднік Бібліографічні покажчики як об’єкти цензури в Україні: 1970–1980-ті рр.

В. В. Солошенко Проблеми повернення бібліотечних та культурних втрат України періоду Другої світової війни

DОІ: 10.20535/2307-5244.54.2022.264594 Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України» У статті з’ясовуються обсяги втрат бібліотек і музеїв України, які розграбувала гітлерівська Німеччина. На багатьох прикладах досліджено проблему вивезених з України бібліотечних фондів, культурних цінностей та їх повоєнні долі. … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №54 | Comments Off on В. В. Солошенко Проблеми повернення бібліотечних та культурних втрат України періоду Другої світової війни

В. К. Молоткіна, М. М. Ігнатенко Залучення молоді України до відбудови важкої промисловості Донбасу (1943–1955 рр.)

DOI: 10.20535/2307-5244.54.2022.264593 Університет Григорія Сковороди в Переяславі В статті аналізуються основні методи залучення молоді з різних регіо- нів України до відновлення підприємств важкої промисловості на території Донецького вугільного басейну, протягом 1943–1955 рр. Встановлено, що мо- лодь до масштабної відбудови на … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №54 | Comments Off on В. К. Молоткіна, М. М. Ігнатенко Залучення молоді України до відбудови важкої промисловості Донбасу (1943–1955 рр.)

Л. П. Кривизюк, П. П. Ткачук Київська стратегічна наступальна операція (12 жовтня — 13 листопада 1943 р.): особливості використання бронетанкових і механізованих військ

DОІ: 10.20535/2307-5244.54.2022.264591 Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Статтю присвячено визначенню ролі бронетанкових і механізованих військ під час Київської стратегічної наступальної операції Червоної армії. Проаналізовано важливість швидкого перегрупування танкової армії з Букринського на Лютізький плацдарм, що сприяло успіху … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №54 | Comments Off on Л. П. Кривизюк, П. П. Ткачук Київська стратегічна наступальна операція (12 жовтня — 13 листопада 1943 р.): особливості використання бронетанкових і механізованих військ

О. М. Гончаренко Обласні управи в західних регіонах тимчасової військової адміністрації та райхскомісаріату «Україна»: досвід функціонування (літо 1941 — весна 1942 рр.)

DOI: 10.20535/2307-5244.54.2022.264590 Університет Григорія Сковороди в Переяславі У статті проаналізовано досвід управлінської діяльності та службової компетенції обласних управ як структур місцевої регіональної влади, ство- реної влітку 1941 р. під керівництвом Тимчасової військової адміністрації (далі — ТВА). Сформовані обласні управи стали … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №54 | Comments Off on О. М. Гончаренко Обласні управи в західних регіонах тимчасової військової адміністрації та райхскомісаріату «Україна»: досвід функціонування (літо 1941 — весна 1942 рр.)

І. С. Міронова, С. Ю. Сургова Становище депортованих у Трансністрію ромів (на матеріалах Голтського та Очаківського повітів)

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.264588 Чорноморський національний університет імені Петра Могили Дослідження присвячено становищу ромів на території Голтського та Очаківського повітів губернаторства Трансністрія у 1942–1944 рр. Уста- новлено, що ці повіти були місцями найбільшої концентрації депортованих ромів з Румунії, Бессарабії та Буковини. Висвітлено … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №54 | Comments Off on І. С. Міронова, С. Ю. Сургова Становище депортованих у Трансністрію ромів (на матеріалах Голтського та Очаківського повітів)

Д. Кравець Радянізація Західної України (1939–1941) у громадській думці українців у США

DОІ: 10.20535/2307-5244.54.2022.264586 Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, Національний університет «Львівська Політехніка» Громадська думка країн Заходу про доленосні для багатьох народів Схід- ної Європи події 1939‒1941 рр. потребує додаткового вивчення та акту- алізації. У статті коротко охарактеризовано стан … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №54 | Comments Off on Д. Кравець Радянізація Західної України (1939–1941) у громадській думці українців у США

А. М. Киридон, Т. В. Кузнець Повсякденність православного духовенства (1920–1930-ті рр.): теоретико-методологічні зауваги

DОІ: 10.20535/2307-5244.54.2022.264583 Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» (м. Київ) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини У статті концептуалізовано основні методологічні підходи для дослі- дження історії повсякденності однієї з соціальних груп — православного духовенства в епоху зламу повсякденності 1920–1930-х рр. … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №54 | Comments Off on А. М. Киридон, Т. В. Кузнець Повсякденність православного духовенства (1920–1930-ті рр.): теоретико-методологічні зауваги

Ю. В. Хитровська, Я. Ю. Цимбаленко Вплив соціально-економічних та політико-ідеологічних чинників на життя професорсько-викладацького складу Київської Політехніки у 1920-х — на початку 1930-х рр.

DОІ: 10.20535/2307-5244.54.2022.264580 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Використовуючи архівні документи й матеріали, а також спеціальну наукову літературу, автори статті проаналізували вплив соціально-еконо- мічних та політико-ідеологічних чинників на життя педагогічного колек- тиву Київської Політехніки у 1920-х … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №54 | Comments Off on Ю. В. Хитровська, Я. Ю. Цимбаленко Вплив соціально-економічних та політико-ідеологічних чинників на життя професорсько-викладацького складу Київської Політехніки у 1920-х — на початку 1930-х рр.

Гула В. Д. Незалежна Єврейська робітнича партія у радянській історіографії

DОІ: 10.20535/2307-5244.54.2022.264578 Незалежний дослідник У статті проаналізовано інтерпретації ідеології та політичної діяль- ності Незалежної єврейської робітничої партії у радянській історіографії. Автор охарактеризував джерельну та методологічну базу різних історіо- графічних напрямків, пояснив трансформації поглядів на роль цієї партії у загальноросійському революційному … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №54 | Comments Off on Гула В. Д. Незалежна Єврейська робітнича партія у радянській історіографії

А. І. Шаповал Діяльність академіка В. М. Перетца на чолі комісії давнього українського письменства ВУАН

DОІ: 10.20535/2307-5244.54.2022.264577 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського У статті на основі аналізу архівних документів і бібліографічних дже- рел висвітлено діяльність видатного філолога-славіста В. М. Перетца як голови Комісії давнього українського письменства Всеукраїнської академії наук. Джерелом дослідження стала епістолярна … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №54 | Comments Off on А. І. Шаповал Діяльність академіка В. М. Перетца на чолі комісії давнього українського письменства ВУАН

М. Ю. Рубан Інституційне становлення та розвиток Донецької єпархії Української Православної Синодальної Церкви (1922–1929)

DОІ: 10.20535/2307-5244.54.2022.264575 Східноукраїнський національний університет імені В. Даля У статті зроблено спробу відтворити організаційний розвиток Доне- цької (згодом — Артемівської) єпархії Української Православної Синодаль- ної Церкви 1922–1929 рр. Простежено обставини інституалізації обнов- ленського руху на території Донецької губ., згодом — … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №54 | Comments Off on М. Ю. Рубан Інституційне становлення та розвиток Донецької єпархії Української Православної Синодальної Церкви (1922–1929)

В. М. Скляр, М. В. Гутник, О. Є. Тверитникова Кількість та етнічний склад населення Полтавської округи (за матеріалами перепису населення 1926 р.)

DОІ: 10.20535/2307-5244.54.2022.264573 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Статистичні матеріали переписів населення важливі для досліджен- ня етнічних процесів в Україні. Публікація результатів перепису населення 1926 р. виявилася найповнішою, порівняно з усіма іншими радянськими пе- реписами. Аналіз статистичних матеріалів перепису населення … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №54 | Comments Off on В. М. Скляр, М. В. Гутник, О. Є. Тверитникова Кількість та етнічний склад населення Полтавської округи (за матеріалами перепису населення 1926 р.)

І. М. Лебедєва Український уряд доби Центральної Ради у споминах його діячів

DОІ: 10.20535/2307-5244.54.2022.264572 Київський національний лінгвістичний університет Статтю присвячено огляду мемуарних праць, авторами яких є діячі українських урядів доби Центральної Ради. Праці безпосередніх учасників Українських національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. загалом добре ві- домі науковцям і вже кілька десятиліть залучені до вивчення … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №54 | Comments Off on І. М. Лебедєва Український уряд доби Центральної Ради у споминах його діячів

В. О. Магась, Ю. Г. Корнійчук, Ю. І. Магась-Демидас Діяльність жіночих об’єднань у підросійській Україні у 1905–1914 рр.

DOI: 10.20535/2307-5244.54.2022.264569 Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова Житомирський державний університет імені Івана Франка статті розглянуто розгортання жіночого руху в підросійській Україні у 1905–1914 рр., проаналізовано різноманітні форми суспільно-політичної та економічної активності жіноцтва: громадсько-політичні організації, коопе- ративи, доброчинні товариства … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №54 | Comments Off on В. О. Магась, Ю. Г. Корнійчук, Ю. І. Магась-Демидас Діяльність жіночих об’єднань у підросійській Україні у 1905–1914 рр.

О. В. Отземко, Н. Р. Темірова, І. О. Шандра Соціально-економічні трансформації в Україні на межі ХІХ–ХХ ст. за мемуарами представників економічної еліти

DOI: 10.20535/2307-5244.54.2022.264566 Донецький національний університет імені Василя Стуса Харківська державна академія культури Стаття присвячена аналізу мемуарних свідчень представників економіч- ної еліти щодо зрушень у соціально-економічній сфері в українських губер- ніях на межі ХІХ–ХХ ст. Показано, що в спогадах не лише … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №54 | Comments Off on О. В. Отземко, Н. Р. Темірова, І. О. Шандра Соціально-економічні трансформації в Україні на межі ХІХ–ХХ ст. за мемуарами представників економічної еліти

Н. М. Колб, Н. Ф. Мисак Матеріальне забезпечення греко-католицьких дяків у Галичині наприкінці ХІХ ст.: стан і шляхи вирішення проблем

DОІ: 10.20535/2307-5244.54.2022.264564 Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАН України У статті висвітлено джерела прибутку галицьких греко-католицьких дяків, охарактеризовано їх матеріальне становище наприкінці ХІХ ст., вка- зано причини невдоволення співців умовами оплати своєї праці, зосередже- но увагу на пропозиціях щодо матеріального … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №54 | Comments Off on Н. М. Колб, Н. Ф. Мисак Матеріальне забезпечення греко-католицьких дяків у Галичині наприкінці ХІХ ст.: стан і шляхи вирішення проблем

В. О. Щербак Військо Запорозьке в політичних планах Швеції, Трансильванії, Речі Посполитої та Московського царства у другій половині 1620-х — на початку 1630-х рр.

DОІ: 10.20535/2307-5244.54.2022.264563 Київський університет імені Бориса Грінченка Більшість європейських країн була залучена до збройного протистоян- ня між католицьким та протестантським союзами в ранньомодерну епо- ху. Водночас цей конфлікт мав активний резонанс і поза теренами розвою Тридцятилітньої війни. Мета статті — … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №54 | Comments Off on В. О. Щербак Військо Запорозьке в політичних планах Швеції, Трансильванії, Речі Посполитої та Московського царства у другій половині 1620-х — на початку 1630-х рр.

В. М. Щербатюк, В. В. Крижна, Ю. В. Сокур Суспільний та державно-правовий розвиток Стародавнього Вавилону: сучасна вітчизняна історіографія

DОІ: 10.20535/2307-5244.54.2022.264560 Національна академія внутрішніх справ На основі наукових праць сучасних вітчизняних учених у статті розкрито стан дослідження суспільного та державно-правового розвитку Стародавнього Вавилону, показано наукове осягнення Стародавнього Вавилону в Україні, з’ясовано джерельний комплекс дослідження, простежено основні напрями вивчення означеної … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №54 | Comments Off on В. М. Щербатюк, В. В. Крижна, Ю. В. Сокур Суспільний та державно-правовий розвиток Стародавнього Вавилону: сучасна вітчизняна історіографія

Оксана Ворон, Олена Ворон ПРОБЛЕМА РЕСТИТУЦІЇ КУЛЬТОВИХ БУДІВЕЛЬ ТА МАЙНА РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248571 Рівненський державний гуманітарний університет У статті досліджується проблема повернення Римо-католицькій цер- кві культових будівель і майна в Україні, незаконно відчужених за наказами радянської влади. Визначено шляхи та механізми реституції. Окреслено ос- новні результати та проблеми, пов’язані з її … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on Оксана Ворон, Олена Ворон ПРОБЛЕМА РЕСТИТУЦІЇ КУЛЬТОВИХ БУДІВЕЛЬ ТА МАЙНА РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

І. В. Дворкін, С. С. Телуха, А. В. Харченко ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В ПІДРУЧНИКАХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: ДО ТА ПІСЛЯ ЄВРОМАЙДАНУ

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248570 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Події в Україні, пов’язані з Євромайданом та Революцією Гідності, по- мітно вплинули на гуманітарну сферу, призвели до дискусій навколо проблеми національної пам’яті, актуалізували обговорення явищ, особистостей, по- нять української історії. У статті … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on І. В. Дворкін, С. С. Телуха, А. В. Харченко ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В ПІДРУЧНИКАХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: ДО ТА ПІСЛЯ ЄВРОМАЙДАНУ

О. Л. Ковальков ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА РЕСПУБЛІКИ АФГАНІСТАН З БОКУ СРСР У 1989–1991 РР.

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248568 Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка Після виведення своїх військ з Афганістану СРСР підтримував режим НДПА в афганській кризі. На противагу усталеній у радянській та росій- ській історіографії думці ми вважаємо, що Радянський Союз надалі ли- шався … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on О. Л. Ковальков ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА РЕСПУБЛІКИ АФГАНІСТАН З БОКУ СРСР У 1989–1991 РР.

Н. Д. Городня СПІВПРАЦЯ США І В’ЄТНАМУ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ У 2001–2017 РР.

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248567 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Висвітлюються тенденції, динаміка й напрями співпраці між США та В’єтнамом у системі безпеки в 2001–2017 рр.; з’ясовуються чинники, які впливали на її розвиток, порівнюється рівень відносин між країнами за ад- міністрацій Дж. … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on Н. Д. Городня СПІВПРАЦЯ США І В’ЄТНАМУ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ У 2001–2017 РР.

О. В. Дудник, А. В. Шауренко ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР У ЗМІНАХ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 1991–2001 РР.

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248565 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини У статті проаналізовано особливості розвитку охорони здоров’я в Укра- їні у 1991–2001 рр. Показано, що економічна криза початку 1990-х рр. нега- тивно вплинула на систему охорони здоров’я. В другій половині 1990-х … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on О. В. Дудник, А. В. Шауренко ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР У ЗМІНАХ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 1991–2001 РР.

В. В. Гулай, В. Є. Максимець Новітнє державотворення Словацької Республіки: історичні уроки режиму В. Мечяра (1993–1998 рр.)

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248563 Національний університет «Львівська політехніка» Аналізуються історичні передумови, інституційно-процедурні особли- вості та наслідки становлення політичної системи Словацької Республіки в 1993–1998 рр. Основна увага зосереджена на причинах виникнення, вну- трішньому характері та історичній поразці гібридного політичного ре- жиму премʼєр-міністра Словаччини … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on В. В. Гулай, В. Є. Максимець Новітнє державотворення Словацької Республіки: історичні уроки режиму В. Мечяра (1993–1998 рр.)

В. Курбан, Н. Джафаров, А. Асланлі Відносини між Туреччиною і СРСР в епоху правління президента Тургута Озала

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248561 Університет Еге Азербайджанський державний економічний університет (UNEC) Академія Державного митного комітету Азербайджанської Республіки Відносини між Туреччиною і СРСР в епоху правління президента Тургу- та Озала є останнім етапом взаємодії між двома країнами (1923–1991 рр.). У її розвитку в … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on В. Курбан, Н. Джафаров, А. Асланлі Відносини між Туреччиною і СРСР в епоху правління президента Тургута Озала

О. А. Чумаченко РОЗВИТОК СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ АВІАДВИГУНОБУДУВАННЯ 1950–1980-Х РР. НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОГО АВІАЦІЙНОГО КОЛЕДЖУ ІМ. О. Г. ІВЧЕНКА

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248560 Національний університет «Запорізька політехніка» У статті розглянуто розвиток середньої спеціальної освіти України в галузі авіаційного двигунобудування на прикладі Запорізького авіаційно- го коледжу імені академіка Івченка 1950–1980 рр. На основі нововведених архівних матеріалів досліджено головні напрями діяльності навчально- го … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on О. А. Чумаченко РОЗВИТОК СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ АВІАДВИГУНОБУДУВАННЯ 1950–1980-Х РР. НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОГО АВІАЦІЙНОГО КОЛЕДЖУ ІМ. О. Г. ІВЧЕНКА