Архів за: March 2021

Сторінки Історії №51 Основна інформація

Зміст та перелік авторів

Опубліковано в категорії: Uncategorized | Comments Off on Сторінки Історії №51 Основна інформація

С. О. Костилєва РЕФОРМУВАННЯ МЕДІЙНОЇ СФЕРИ: НА ШЛЯХУ ДО РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НОВІТНЬОЇ УКРАЇНИ (1991–2013)

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220194 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського У статті висвітлено історичний період, який передував проведенню в сучасній Україні роздержавлення друкованих засобів масової інформації (1991–2013 рр.). Проаналізовано змістовне наповнення перших законодав- чих проектів, стосовних роздержавлення, що їх готували як державні, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on С. О. Костилєва РЕФОРМУВАННЯ МЕДІЙНОЇ СФЕРИ: НА ШЛЯХУ ДО РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НОВІТНЬОЇ УКРАЇНИ (1991–2013)

В. М. Щербатюк, Є. С. Дурнов, Ю. В. Сокур ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ: СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220193 Національна академія внутрішніх справ У статті на основі наукових праць сучасних вітчизняних учених висвіт- лено стан дослідження державно-правового розвитку Стародавнього Єгип- ту, з’ясовано джерельний комплекс дослідження, простежено основні на- прями вивчення означеної теми та їх змістове наповнення, визначено … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on В. М. Щербатюк, Є. С. Дурнов, Ю. В. Сокур ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ: СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ

Козак О. В. СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ ПІВДЕННИХ ТА ЗАХІДНИХ СЛОВ’ЯН (1991–2000-НІ РР.) В УКРАЇНСЬКІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220192 Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна У статті проаналізовано соціальні аспекти життя західно- й півден- нослов’янських спільнот на шляху формування ринкової економіки та ста- новлення демократії в дзеркалі навчальної літератури для вищих навчаль- них закладів України. Встановлено, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on Козак О. В. СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ ПІВДЕННИХ ТА ЗАХІДНИХ СЛОВ’ЯН (1991–2000-НІ РР.) В УКРАЇНСЬКІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

В. К. Борисенко СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЕТНІЧНИХ ГРУП В УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220191 Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України Україна, ставши на шлях демократичного розвитку та формування гро- мадянського суспільства, дотримується міжнародних норм із забезпечення вільного та повноцінного розвитку кожної особистості, незалежно від її расового, етнічного, релігійного … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on В. К. Борисенко СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЕТНІЧНИХ ГРУП В УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Л. П. Лановюк ЕВОЛЮЦІЯ ОБРАЗУ СЕЛА В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220190 Національний університет біоресурсів і природокористування України У статті розглядається трансформація образу українського села в лі- тературній творчості митців ХХ — початку ХХІ ст. Природно, що тема села була однією з поширених у творах українських письменників і поетів. Образ … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on Л. П. Лановюк ЕВОЛЮЦІЯ ОБРАЗУ СЕЛА В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

В. М. Докашенко, Г. П. Докашенко УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ ТА ІСТОРИЧНИЙ ҐРАНДНАРАТИВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220189 Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» Досліджується проблема сучасних глобалізаційних впливів на національ- ну історію. Для досягнення мети проаналізовано доцільність заміни або корекції історичного наративу М. С. Грушевського. Проаналізовано функ- ції історії та зроблено спробу … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on В. М. Докашенко, Г. П. Докашенко УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ ТА ІСТОРИЧНИЙ ҐРАНДНАРАТИВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Т. Ю. Гранчак КОНСТРУЮВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В БІБЛІОТЕКАХ НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ ДОНБАСУ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220188 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Статтю присвячено виявленню ключових смислових акцентів концеп- ту історичної пам’яті, яку конструюють бібліотеки тимчасово непідкон- трольних Україні територій Донбасу, котрі віддзеркалюють визначену на цих територіях на офіційному рівні політику пам’яті. Окреслено … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on Т. Ю. Гранчак КОНСТРУЮВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В БІБЛІОТЕКАХ НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ ДОНБАСУ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

С. А. Чукут, Н. М. Драгомирецька, М. І. Михайлуца СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ: МІЖГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220187 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Одеський національний морський університет Висвітлюються актуальні питання історії становлення сучасної вітчизняної наукової думки щодо електронного урядування в Україні. Закцентовано увагу … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on С. А. Чукут, Н. М. Драгомирецька, М. І. Михайлуца СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ: МІЖГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ

В. З. Ухач УКРАЇНСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ ЯК НАПРЯМ НАУКОВИХ СТУДІЙ 1987–1997 РР.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС

DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220186 Тернопільський національний економічний університет У статті аналізуєтся усталення проблематики українського визвольно- го руху як напряму наукових студій у працях сучасних вітчизняних істори- ків на тлі суспільно-політичних процесів другої половини 1980-х — середи- ни 1990-х рр. Системно висвітлюються передумови … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №51 | Comments Off on В. З. Ухач УКРАЇНСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ ЯК НАПРЯМ НАУКОВИХ СТУДІЙ 1987–1997 РР.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС