Архів за: February 4, 2020

Основна інформація та зміст 49-го номеру

Опубліковано в категорії: Uncategorized | Comments Off on Основна інформація та зміст 49-го номеру

Т. В. Добко, О. Я. Дуднік ПОКАЖЧИКИ ЗМІСТУ УКРАЇНСЬКИХ КОМБАТАНТСЬКИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 1917–1921 РР.

РУБРИКА “ДЖЕРЕЛА ТА БІБЛІОГРАФІЯ” DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.1895 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського У статті проведено тематичний аналіз структури й описів публікацій у бібліографічних покажчиках змісту українських комбатантських періо- дичних видань другої половини XX ст. («Бюлетень Союзу Бувших Україн- ський … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Comments Off on Т. В. Добко, О. Я. Дуднік ПОКАЖЧИКИ ЗМІСТУ УКРАЇНСЬКИХ КОМБАТАНТСЬКИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 1917–1921 РР.

С. О. Костилєва РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ДРУКОВАНИХ ЗМІ УКРАЇНИ (2015–2019): ОСОБЛИВОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ, ЗНАЧЕННЯ РЕФОРМИ

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.1895 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського У статті проаналізовано передумови, перебіг та результати реформи в медіасфері — роздержавлення друкованих ЗМІ України. Обґрунтовано ви- сновок про успішність реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ. Найважливішими результатами реформи стали обмеження впливу … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Comments Off on С. О. Костилєва РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ДРУКОВАНИХ ЗМІ УКРАЇНИ (2015–2019): ОСОБЛИВОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ, ЗНАЧЕННЯ РЕФОРМИ

О. Є. Тверитникова, М. В. Гутник, С. А. Радогуз МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСФЕР ІННОВАЦІЙ ТЕХНІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ У ХХ СТ

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189564 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Досліджено інтеграцію наукових досягнень українських учених у галузі електротехніки та механіки в міжнародну наукову сферу, що сприяло кон- курентоспроможності інновацій і технологій української науки на світо- вому рівні. Розглянуто міжнародну діяльність професорсько-викладацького … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Comments Off on О. Є. Тверитникова, М. В. Гутник, С. А. Радогуз МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСФЕР ІННОВАЦІЙ ТЕХНІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ У ХХ СТ

М. Д. Георгієва Вплив євроінтеграційних процесів на аграрний сектор економіки Болгарії

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189574 Національний транспортний університет У статті досліджено розвиток аграрного сектору економіки Болгарії в євроінтеграційних та глобалізаційних умовах та окреслено шляхи рефор- мування сільського господарства Болгарії відповідно до європейських стан- дартів. Проаналізовано положення Європейської угоди, які віддзеркалюють умови розвитку болгарського … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Comments Off on М. Д. Георгієва Вплив євроінтеграційних процесів на аграрний сектор економіки Болгарії

О. М. Сагач, Л. І. Лавріненко ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ У ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВЩИНИ)

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189551 Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського Розглядаючи проблематику розвитку системи охорони здоров’я в Укра- їні ХХ ст. на прикладі Чернігівщини, автори в хронологічному порядку ана- лізують процеси, що відбувались у сфері охорони здоров’я в … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Comments Off on О. М. Сагач, Л. І. Лавріненко ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ У ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВЩИНИ)

Л. В. Гриневич ЧИ БУВ РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ ІМПЕРІЄЮ, А РАДЯНСЬКА УКРАЇНА — КОЛОНІЄЮ: КОНТУРИ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189577 Інститут історії України Національної академії наук України У статті висвітлюються сучасні наукові підходи до визначення Со- юзу РСР як імперії та статусу в ній України. Наголошено, що наукова дискусія в цих питаннях об’єктивно ускладнена відсутністю консенсусу серед науковців … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Comments Off on Л. В. Гриневич ЧИ БУВ РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ ІМПЕРІЄЮ, А РАДЯНСЬКА УКРАЇНА — КОЛОНІЄЮ: КОНТУРИ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ

Д. В. Нефьодов УКРАЇНСЬКЕ РОБІТНИЦТВО ПІСЛЯВОЄННОГО ПЕРІОДУ (1946–1965 РР.) В ІСТОРІОПИСАННІ ДІАСПОРИ

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189573 Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського У статті досліджується діаспорне історіописання українського післявоєнного робітництва (1946–1965 рр.). Автор установив, що українська ді- аспорна історична наука приділила значну увагу становищу робітництва УРСР названої доби. Вчені наголошували на тотальному безправ’ї … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Comments Off on Д. В. Нефьодов УКРАЇНСЬКЕ РОБІТНИЦТВО ПІСЛЯВОЄННОГО ПЕРІОДУ (1946–1965 РР.) В ІСТОРІОПИСАННІ ДІАСПОРИ

Ш. Ш. Рамазанов, Ф. Л. Левітас ДО ПИТАННЯ ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ДИСКУСІЙНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189560 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського Київський університет імені Бориса Грінченка В статті йдеться про політичні та військові механізми Другої світової війни, яка стала найбільш руйнівною катастрофою в історії людства. Домінує авторська думка, що в передвоєнні роки мала … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Comments Off on Ш. Ш. Рамазанов, Ф. Л. Левітас ДО ПИТАННЯ ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ДИСКУСІЙНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

Д. Кравець Радянська Україна очима західних мандрівників (1920-ті — 1930-ті рр.)

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189561 Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, Національний університет «Львівська Політехніка» Формування позитивного образу України в очах іноземців є одним із клю- чових завдань сучасної інформаційної політики нашої держави. Україна від- давна зацікавлювала іноземних мандрівників. Встановлення більшовицької … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №49 | Comments Off on Д. Кравець Радянська Україна очима західних мандрівників (1920-ті — 1930-ті рр.)