Л. І. Ломако ДОРЕВОЛЮЦІЙНІ ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛІВ НА ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСАХ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ.

DOI: 10.20535/2307-5244.45.2017.117187

Донецький національний університет імені В. Стуса (м. Вінниця)

Досліджено дореволюційну історіографію щодо історії створення та роз-
гортання діяльності педагогічних курсів на українських землях кінця ХІХ —
початку ХХ ст. Показано інформаційний потенціал нормативно-законодав-
чих документів Міністерства народної освіти та навчальних округів що-
до відкриття курсів, змісту та особливостей підготовки вчителів; загаль-
них та профільних збірників документів; загальних досліджень з історії й
стану тогочасної освіти та її структурних складових; довідкових видань;
праць про діяльність окремих курсів; звітів керівництва курсів; праць учи-
тельських комісій; конспектів лекцій; відгуків курсистів; статей у педаго-
гічній періодиці. Позитивно оцінюючи зусилля науковців з висвітлення зазна-
ченої теми, зауважимо, що залишилося ще чимало нез’ясованих питань, які
потребують глибшого опрацювання архівно-джерельної бази. Комплексно-
го вивчення проблеми не проводилось.

Ключові слова: педагогічні курси, педагогічна освіта, дореволюційна іс-
торіографія, дослідження, автор.

45_1_Lomako

Опубліковано у Uncategorized, Сторінки Історії №45 | Теґи: , , , , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.