Як опублікуватися

Вимоги до оформлення статей у збірнику наукових праць «Сторінки Історії»

Подані в редакцію наукові статті повинні мати визначені ВАК України (постанова №7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”) такі необхідні елементи:

 • Високий науковий рівень.
 • Приймаються раніше не опубліковані наукові статті.
 • У статті повинні міститись такі елементи:
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки, зроблені в результаті дослідження, і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Статті оформлюються за науковим стилем Harvard Referencing style. Нижче наведена детальна інструкція.
Приклади джерел та літератури

Зразок оформлення статті:

 • Шифр УДК (обов’язково)
 • Прізвище та ініціали
 • Назва статті (українською, англійською мовами)
 • Анотація українською мовою
 • Реферат англійською мовою (не менше 1800 знаків)
 • Ключові слова (українською, англійською мовами)
 • Текст статті
 • Список літетатури (українською та англійською мовами)

Окремо подається інформація про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, контактний телефон.
За зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо відповідає автор.

Також автор статті має надати рецензію на свою статтю.

Інформація про оплату за публікацію статей в збірнику наукових праць «Сторінки Історії»

Оплата за публікацію статей  з розрахунку: одна  комп’ютерна сторінка – 40 (сорок) грн. При розрахунку  виходять з  параметрів вказаних у вимогах до оформлення наукових статей.

Оплата здійснюється після підтвердження публікації статті у збірнику.
Про оплату статей обов’язково повідомити редакцію збірника, надіславши відскановану квитанцію про оплату.

Для зручності оплати використовується також картка Приватбанку 5168 7551 0976 0260, зареєстрована на фізичну особу Пергу Юрія Миколайовича.