Як опублікуватися

Вимоги до оформлення статей у збірнику наукових праць «Сторінки Історії»

До рецензування допускаються лише статті, оформлені відповідно до («Контрольного списку для перевірки матеріалу перед надсиланням» і «Правил для авторів»), які не викликали зауважень та заперечень на етапі первинного контролю редакційної колегії. Статті оформлені не за правилами до розгляду прийматись не будуть.

У разі зауважень на етапі первинного контролю статтю відхиляють або повертають авторові для доопрацювання та вдосконалення.

Статті, в яких два і більше авторів приймаються до розгляду лише за умови, якщо кожен співавтор письмово засвідчить, за які фрагменти тексту несе особисту відповідальність. Статті з чотирма і більше співавторами до розгляду прийматись не будуть.

Поширені причини відмови:

а) в статті порушено принципи академічної доброчесності;

б) стаття не містить наукової новизни;

в) стаття як наукове дослідження є неповною або неправильно структурованою;

г) у статті недостатньо переконливо описано дослідницьку частину, з якої не повністю зрозуміло, яку методологію пропонує автор;

д) стаття містить висновки, не підкріплені фактами й аргументами, або такі, що суперечать чинному законодавству України;

е) виклад матеріалу не відповідає науковому стилю мовлення.

Контрольний список для перевірки матеріалу перед надсиланням

 • Статтю раніше не було опубліковано (будь-якою мовою) окремо чи як частину іншої праці, також вона зараз не проходить рецензування в іншому журналі, збірнику матеріалів конференції, колективній монографії тощо.
 • Текст відповідає вимогам до структури та оформлення, розміщеним у підрозділі «Правила для авторів».
 • Файл збережено в форматі .doc, .rtf або .docx, текст набрано без штучних переносів у словах.
 • Усі таблиці та рисунки мають номер і назву, які розташовано у відповідних місцях тексту, а в тексті є посилання на кожну таблицю й кожен рисунок, наприклад: (Рис. 1).
 • Кожен рисунок додається у форматі .tiff, .jpg, .png, .psd з роздільною здатністю принаймні 300 dpi (файли називаються за прізвищем автора та номером ілюстрації, наприклад: petrenko_rys1.jpg).
 • Посилання на кожне використане джерело інформації (зокрема й при таблицях та рисунках) проставлено коректно.
 • Вторинні посилання допускаються лише в разі втрати оригіналу джерела, про що має бути окремо зазначено в роботі.

Правила для авторів

Подані наукові статті повинні містити такі елементи:

Вступ

 • актуальність теми дослідження;
 • загальна постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • формулювання гіпотези дослідження;
 • аналіз історіографічної бази даної проблеми з обов’язковим урахуванням останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття (наукова новизна дослідження);
 • джерельна база та методологія дослідження;
 • постановка мети й завдань для верифікації авторської гіпотези.

Виклад основного матеріалу дослідження

Висвітлюються фактичні результати дослідження, а також їх авторська інтерпретація.

Висновки

Висновки мають, не повторюючи викладеного в основній частині матеріалу, дати відповідь на завдання, поставлені в роботі з зазначенням міри, в якій авторську гіпотезу було підтверджено або спростовано.

Складовою висновків є окреслення перспектив подальших розвідок у даному напрямку.

Статті оформлюються за науковим стилем Harvard Referencing style. Втім, з урахуванням вимог наукометричних баз Scopus і Web of Science, вихідні дані архівних і музейних джерел включаються не до загального списку використаних матеріалів, а до підрядкових посилань та оформлюються відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне Посилання. Загальні положення та правила складання» К. : УкрНДНЦ, 2016. С. 13–15.

Статті оформлюються за науковим стилем Harvard Referencing style. Нижче наведена детальна інструкція.
Приклади джерел та літератури

Якщо матеріали, на які посилається автор, мають DOI – він обовязково вказується у списку літератури.

Цитування:

Якщо ви використовуєте пряму цитату від автора, вам слід:

 • узяти її в лапки;
 • в дужках зазначити автора, дату та номер сторінки, з якої було взято цитату.

Якщо ви користуєтеся цитатою з веб-сайту або веб-сторінки, яка не містить номерів сторінок, вам не потрібно їх вказувати.

Цитати, довші, ніж дві рядки, слід виносити в окремий абзац.

Якщо ви хочете вставити довгу цитату (понад два рядки), але не хочете включати весь текст, ви можете видалити непотрібний текст і замінити його на «…».

Приклад:

Як зазначає Сміт (2004): «Математика забезпечує потужну універсальну мову та інструментарій для абстракції, узагальнення та синтезу … Це дає нам змогу досліджувати природу Всесвіту і розвивати нові технології, які допомогли б нам контролювати та опанувати наше навколишнє середовище, і змінити життєвий рівень» (с. 11).

Архівні джерела:

Підрядкове посилання

Протоколы заседаний Духовного собора за 1857 г. // ЦДІАК України (Центр. держ. іст. архів України в м. Києві). Ф. 128. Оп. 1 КДС. Спр. 403. 528 арк.

Порядок розміщення елементів у статті:

 • Шифр УДК (обов’язково)
 • Прізвище та ініціали автора
 • Місце роботи українською мовою
 • Прізвище та ініціали автора латиницею
 • Місце роботи англійською мовою
 • Назва статті українською мовою
 • Назва статті англійською мовою

Анотація українською мовою (до 500 знаків з пробілами).

Анотація повинна мати форму скороченого вступу до статті, тобто починатися з одного – двох речень, котрі окреслюють попередній контекст дослідження проблеми, містити коротке формулювання постановки проблеми та робочу гіпотезу, навколо якої будується розв’язання цієї проблеми.

 • Ключові слова українською мовою (від 5 до 8)
 • Реферат англійською мовою (від 1800 знаків з пробілами).

Реферат має включати постановку проблеми, характеристику основної теми, актуальності й наукової новизни дослідження, мету роботи, ключові методи, використані в ній, а також висновки в концентрованій формі. Текст реферату має містити ключові слова.

 • Ключові слова англійською мовою (від 5 до 8)
 • Текст статті
 • Список використаних матеріалів в алфавітному порядку
 • References (Транслітерований латиницею список використаних матеріалів у тому самому порядку, що й в основному).

В квадратних дужках додається переклад назви книги чи статті. Вказується також мова оригіналу, наприклад: (in Ukrainian). Увага! Для видань, які мають офіційну назву англійською, наводиться саме вона.

Тексти українською мовою транслітеруються згідно з Постановою КМУ від 27.01.2010 № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (https://slovnyk.ua/translit.php)

Тексти російською мовою – за системою Держдепартаменту США (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html)

Тексти білоруською мовою – згідно з «Инструкцией по транслитерации фамилий и собственных имен граждан Республики Беларусь при включении их персональных данных в регистр населения, утвержденной постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 9 октября 2008 г. N 288»

Окремо подається інформація про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, контактний телефон.
За зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо відповідає автор.

Статті та інформацію про авторів надсилайте на офіційну пошту журналу history.pages.kpi@gmail.com

Інформація про оплату за публікацію статей в збірнику наукових праць «Сторінки Історії»:

Оплата за публікацію статей  з розрахунку: одна  комп’ютерна сторінка – 50 грн. При розрахунку  виходять з  параметрів вказаних у вимогах до оформлення наукових статей.

Оплата здійснюється після підтвердження редакцією публікації статті у збірнику.
Про оплату статей обов’язково повідомити редакцію збірника, надіславши відскановану квитанцію про оплату.

Для зручності оплати використовується також картка Приватбанку 4149 6090 0228 0123, зареєстрована на фізичну особу Пергу Юрія Миколайовича.