Як опублікуватися

Вимоги до оформлення статей у збірнику наукових праць «Сторінки Історії»

Подані в редакцію наукові статті повинні мати визначені ВАК України (постанова №7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”) такі необхідні елементи:

 • Високий науковий рівень.
 • Приймаються раніше не опубліковані наукові статті.
 • У статті повинні міститись такі елементи:
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки, зроблені в результаті дослідження, і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Статті оформлюються за науковим стилем Harvard Referencing style. Нижче наведена детальна інструкція.
Приклади джерел та літератури

Зразок оформлення статті:

 • Шифр УДК (обов’язково)
 • Прізвище та ініціали
 • Назва статті (українською, англійською мовами)
 • Анотація українською мовою
 • Реферат англійською мовою (близько 1000 знаків)
 • Ключові слова (українською, англійською мовами)
 • Текст статті
 • Список літетатури (українською та англійською мовами)

Окремо подається інформація про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, контактний телефон.
За зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо відповідає автор.

Інформація про оплату за публікацію статей в збірнику наукових праць «Сторінки Історії»

Оплата за публікацію статей  з розрахунку: одна  комп’ютерна сторінка – 40 (сорок) грн. При розрахунку  виходять з  параметрів вказаних у вимогах до оформлення наукових статей.

Оплата здійснюється після підтвердження публікації статті у збірнику.
Про оплату статей обов’язково повідомити редакцію збірника, надіславши відскановану квитанцію про оплату.

Для зручності оплати використовується також картка Приватбанку 5168 7551 0976 0260, зареєстрована на фізичну особу Пергу Юрія Миколайовича.